Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Wier namen in het boek des levens geschreven zijn.

Zijn het de namen van alle menschen? Ware het zoo, dan behoefde er niet gesproken te worden, zooals dit in de Heilige Schrift geschiedt, en zooals de apostel des Heeren daarvan in onzen tekst spreekt. Neen, niet aller namen zijn er in geschreven. Van wie dan wel'? God weet het; Hij kent de Zijnen bij name, ja, bij den naam, welken zij hier op aarde dragen. Immers, Hij riep Abraham, Mozes, Samuël, Daniël, Zacharias, Elisabeth, Jozef, Maria bij hun namen, als Hij Zich aan hen openbaarde. En Paulus schrijft in onzen tekst: „Wees deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en de andere mijner medearbeiders, welker namen zijn in het boek des levens".

Alzoo, de namen der vrouwen en mannen, van allen, die des Heeren zijn, klein en groot, zooals zij op aarde lieeten, kent de Heere. Het zijn de namen Zijner uitverkorenen ten eeuwigen leven.

Nu heeft God Zelf in Zijn Woord ons de namen te kennen gegeven van velen Zijner heiligen, zooals wij zooeven gehoord hebben; en slaat gij den brief aan de Hebreen op, hoofdstuk 11, dan leest gij daar van „zoo groot eene wolk van getuigen", waaruit gij ziet, dat Gods uitverkorenen de ware geloovigen zijn, die door al het tegenstrijdige hierbeneden heen in het geloof volharden. Het oprechte geloof is het kenmerk van allen, wier namen in het boek des levens geschreven zijn. Gij herinnert u de vraag van onzen Catechismus: „Worden dan alle menschen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden'?" En het antwoordt luidt: „Neen zij; maar

Sluiten