Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heil? Gaal daarnaar het verlangen iïws harten uit'? Doet gij van harte de vraag: Is God mij genegen? Is er en hoe is er voor mij, zondaar, genade bij Hem? Hebt gij geen rust, voordat gij weet, op goeden grond weet, dat u de zonden vergeven zijn, dat gij bij God geen toorn, maar goedertierenheid zult vinden? Zoo ja, wie zal u dat zeggen, zóó zeggen, dat gij er u op verlaten kunt, dat gij waarachtigen vrede in uw binnenste hebt? . . . Dat kan rle wereld met al hare wijsheid n niet, zeggen, dat kan geen menschenkind u zeggen. Dat moet de Heere Zelf u bekend maken. Welnu, dat doet Hij ook. Hij zal Zijn heil u openbaren, u, die er bij Hem om aanhoudt met gebed en smeeking. Hij zal het u zeggen en zegt het 11 door Zijn Woord en Geest. Ja, het is de Heilige Geest, Die met het Woord Gods, het geschrevene en gepredikte Woord, tot onze harten inkeert en tot onze ziel van vrede spreekt.

Wilt gij zulk een woord hooren? Slaat open onzen Bijbel, de Heilige Schrift; daarin doet Gods Geest ons Zijne stem hooren, de blijde boodschap van genade en vrede, van vergiffenis van alle onze zonden , van eeuwige zaligheid. — Gij leest mijnen

Tekst: Jesaja 54 : 9, 10:

Want dat zal Mij zijn als de wateren van Noach, toen Ik zwoer, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zondert gaan; alzoo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch 11 schelden zal. Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen, maar Mijne goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw Ontfermer.

Sluiten