Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ketterij, die iemand in zijn hart voedt. God alleen ziet en oordeelt het hart. Slechts op hetgeen ingrijpt in het publieke leven heeft de magistraat toe te zien en wel uit het oogpunt van Staatsbelang. Het Staatsbelang bepaalt de meerdere of mindere vrijheid, die kan worden toegestaan. Er moet gewaakt worden tegen het gevaar, dat de eenheid der burgerschap als geheel kon bedreigen. Ook in de reformatie blijft de antieke idee, dat alleen daar gezond Staatsleven denkbaar is, waar in religieuse zaken de burgers vrij wel één zijn. Het Staatsbelang geeft den doorslag of iets getolereerd kan worden of niet. Dit kan natuurlijk niet blijken uit de Belijdenis, die slechts beknopt formuleert in welk licht van Gereformeerd standpunt de overheid werd beschouwd, maar des te beter blijkt dat uit hetgeen onverdacht Gereformeerde theologen dienaangaande hebben geleerd. Het is hier de plaats niet, dat met vele voorbeelden te staven. Maar een enkel exempel moet toch aangevoerd om de kwestie in het licht te stellen. Met opzet doe ik daartoe een beroep op de Synopsis ') van de Hoogleeraren Poliander, Rivet, Walaeus en Thysius. Daar wordt b.v. verklaart, dat de doodstraf slechts zal worden toegepast op atheisten en Godslasteraars, die God en zijne voorzienigheid in menschelijke dingen loochenen, de gemeene religie der Christelijke Kerk verderven door hunne godslasteringen en den vrede en de eendracht van het geheele Gemeenebest uit zuivere lust tot boosheid en kwaadaardigheid verderven. En elders 2) wordt verklaard, dat hoewel de magistraat

1) Synopsis purioris Theologiae etc. Edit. tertia, Lugd Bat. 1642; Disputatio de Magistratu politico, LVII.

2) 1. 1. LX.

Sluiten