Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Slotbeschouwing.

Hetgeen er nu verder nog in het Advies voorkomt, geeft geene aanleiding tot nadere bespreking en kunnen wij dus gevoegelijk daarlaten. Natuurlijk niet, omdat het waardeloos, of van mindere beteekenis zou zijn. Integendeel, dat laatste gedeelte bevat een overzicht van hetgeen de heden ten dage geldige Belijdenisschriften van Buitenlandsche Gereformeerde Kerken over het vraagstuk leeren kunnen. Het bevat dus een rijkdom van materiaal, dat gebruikt kan en moet worden, als het komt tot een principieele afhandeling van de kwestie. Wij wenschen in dit slotartikel allereerst onze beschouwing over het Advies beknopt samenvatten; daarna over de in onze dagen verwekte beweging op politiek terrein met betrekking tot Artikel XXXYI onze gedachten kort uitéén te zetten.

Onze bezwaren tegen het voorgestelde in het Advies zijn allereerst ontleend aan den algemeenen toestand der Kerk, die ons voor wijziging der Belijdenis allerminst geschikt voorkomt. In de eerste plaats, omdat de Kerk verscheurd ligt en dientengevolge gedesorganiseerd is, zoodat niet alle Gereformeerden aan de revisie kunnen deelnemen en dus slechts ééne enkele groep de aan allen behoorende Confessie voor allen en zonder allen zou re videeren. Voor de afwikkeling van het kerkelijk vraagstuk in gezonden zin, d. w. z. voor aller hereeniging op één kerkelijk erf, is dit niet heilzaam.

Hoe weinig kans er op dit oogenblik ook schijne

Sluiten