Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wet van 22 Mei 1905 aan de desbetreffende bepaling, zij het al eerst na 57 jaar, wezenlijke waarde voor de praktijk gegeven is.

Voor de Vrije Universiteit zelve is deze wet bovenal hierom van gewicht, dat, wordt aan hare graden effectus civilis verbonden, geen dubbele examengang, die hoewel niet in het algemeen vereischt, toch door schier alle kweekelingen in de rechtsgeleerde faculteit met het oog op hunne maatschappelijke toekomst raadzaam is gekeurd, iemand meer behoeft af te schrikken, noch ten gevolge zal hebben, gelijk zoo vaak is gebeurd, dat wie dien gang halverwege of bijna geheel hadden afgelegd, ten slotte nog voor de inspanning bezweken, en daardoor op de lijst van doctoren der Universiteit te vergeefs worden gezocht. Is te betreuren, dat niet tevens de examens aan vrije Universiteiten, wier graden effectus civilis bezitten, voor de openbare Universiteiten geldig zijn verklaard, zoodat op die graden daar de studie kan worden voortgezet door wie hunne studie aan eene vrije Universiteit begonnen, maar haar wenschen te verlaten, — toch opent reeds deze wet ook voor de Vrije Universiteit een nieuw verschiet.

Voor ware vrijheid moet nog immer, moet niet het minst in dezen tijd, moet ook in ons Vaderland, waarlijk gestreden worden. Voor haar is de liefde bij velen zwak, terwijl haar spotbeeld met hartstochtelijken ijver nagejaagd wordt.

In naam der vrijheid wordt verdedigd, dat wetenschap en staatkunde zich aan de leiding van Gods Woord onttrekken zullen; dat in de Kerk geene belijdenis de band van gemeenschap vorme; dat het huwelijk opzegbaar zij; dat de natuurlijke ongelijkheid tusschen man en vrouw in het openbare leven steeds meer wegvalle; dat de macht van den man in het huwelijk, het gezag van de ouders over hun kroost, ja, de Overheid in den Staat verdwijnen zal; dat op het openbare erf alles zal geoorloofd wezen, zoo lang niet het recht van eenig individu wordt gekrenkt; dat ieder „wetgever" zal wezen is), daar wie verstoken is van beslissing over de zaken, die hem raken als mensch, in zooverre slaaf is 14); waarom elk eens in de zooveel jaren gelegenheid moet hebben een biljet in de politieke stem-

Sluiten