Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de nieuwe bedding, die de stroom van het leven onder de leiding Gods gegraven heeft.

Inmiddels was de Vrije Universiteit tot dusver reeds een veelzeggend teeken van niet te versmaden levenskracht, van gezonde energie. Zij dankt toch haar ontstaan en hare bestendiging middellijk niet aan eenen Carnegie of anderen millioenenvorst. Paul Leroy-Beaulieu moge op de toeneming van groote fortuinen wijzen, en den daarvan te wachten sport om door milde schenkingen zijnen naam aan nuttige werken te verbinden, — tot dusver was de Vrije Universiteit nog weinig het voorwerp van dat vermaak. Neen, het waren niet enkele machtige personen, die haar in het leven riepen. En is al de scheppingsgedachte der Stichting onlosmakelijk verbonden aan den man, wiens naam bij deze gedachtenisviering op aller lippen zweeft, en wiens beeld zich aan onzen geest in dankbaarheid opdringt, — toch is de uitvoering van het grootsche werk, het aanbrengen van de onmisbare stoffelijke middelen, niet door hem alleen of bovenal verricht, zelfs niet door enkelen in getal. Van stonde aan heeft de Vrije Universiteit den vereischten steun genoten in de breedere kringen des volks; niet het meest bij de grooten en edelen, maar voornamelijk in den wijden kring van onzen burgerstand. Het zijn honderden en duizenden uit dat groote volksdeel geweest, die voor haar gewerkt hebben met het offeren van hun spaargeld, door uren van inspanning, haar dragende op de vleugelen des gebeds.

De Vrije Universiteit is voorts het getuigenis, dat liefde voor wetenschap gevonden wordt nog onder velen, die zeiven haar niet beoefenen kunnen, ook onder de meer eenvoudigen van het land. O, ik weet het wel, ware wetenschap is aristocratisch van aard, voor weinigen slechts weggelegd, maar zij drage dan ook dat karakter in den vollen zin des woords, die tevens wijst op het verband met het geheel. Aristocratie, die zich van den natuurlijken bodem losmaakt, is als de ruiker, die nog eene wijle sierlijk pronkt, maar haast verwelkt. De wetenschap moet voeling met het gansche leven houden, waardeering, liefde vinden bij het geheele volk. Minachting van de wetenschap is

Sluiten