Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op dringend verzoek van eenige vrienden, waaronder hooggeachte, oudere ambtsbroeders, die terecht naar de initialen: „K te B", 07idergeteekende als den schrijver der stukken, welke onder den titel: „Een misschien van een Misschien", in het weekblad „de Bazuin" werden opgenomen, beschouwden, wordt het volgende, hier en daar een weinig verduidelijkt, nogmaals gedrukt en in brochurevorm uitgegeven.

Het is meestal wijs te zwijgen, wanneer geschillen over dit of dat leerstuk de kerken in beweging brengen, maar soms kan spreken roeping wezen en dus zwijgen nalatigheid worden.

Ofschoon ik, van der jeugd af aan onderwezen in de Gereformeerde leer, geen andere beschouwing over „ Wedergeboorte en Doop" heb gehad, dan in het volgende wordt \wedergegeven en ondanks alles, wat ik van andere zijde in de laatste 20 jaren er over las, in mijn gevoelen bevestigd ben, heb ik nooit, zoo ver ik weet, in 'tpubliek er over geschreven. Nu werd ik door velerlei oorzaak daartoe gedrongen en het verblijdt mij, dat het geschrevene van verschillende kanten instemming vond. Moge het, ook in dezen vorm , medewerken om de waarheid zooals zij aangaande dit gedeelte der leer, naar Gods woord, in onze Belijdenissen wordt uitgedrukt, zuiver te verstaan, te belijden en te bewaren.

Bedum, Febr. 1905. Ds. J. Kok.

Sluiten