Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Een misschien van een misschien".

i.

Wat is veronderstellen?

Reeds een twintig jaar is de stelling: „de veronderstelde wedergeboorte is de grond voor den Doof', in ons kerkelijk leven op den voorgrond gedrongen en heeft twistgeschrijf en verwarring, verwijdering, ja, scheuring veroorzaakt. Ik wilde iemand uit Charlois, die onlangs in De Bazuin zijne bezwaren tegen het Doopsformulier (waaruit inzonderheid deze stelling gedistilleerd wordt) uitsprak en opheldering vroeg, antwoorden, door over veronderstelde wedergeboorte iets te schrijven, maar, een ander was mij voor. Evenwel het antwoord van dezen drong mij temeer, om ook mijne gedachten over dat onderwerp in dit blad te schrijven.

Soms dacht ik, het verschil in Doopsbeschouwing bestaat

alleen in woorden, in de wijze van uitdrukking, of in het

onderwerpelijk, of voorwerpelijk opvatten van den Doop, of

dat het de bedoeling was, dezelfde waarheid nu eens anders

te zeggen, dan zij altijd geformuleerd is, daarvoor een nieuwen

term te vinden, ofschoon de zaak dezelfde is. Maar, telkens

lees ik weer iets, dat mij doet denken: het verschil zit in

de Doopsbeschouwing, in de leer des Doops en dan wordt

het erger. Ik wensch aan te toonen, dat de stellino- •

fc>

„De veronderstelde wedergeboorte is de grond voor den Doop", zooals die tegenwoordig meestal wordt gebruikt, m. i.:

a. in strijd is met het doel der stelling zelve;

b. in strijd is met het leerstuk der wedergeboorte;

c. met den aard van den H. Doop;

d. met den eisch van het zaligmakend geloof en

Sluiten