Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

e. ook met het Doopsformulier, en daarom dient verworpen te worden.

Wij willen woord voor woord aandachtig nagaan.

Wat is veronderstellen? Veronderstellen is iets voor waar aannemen, zonder dat het bewezen is; het aannemen als een waarheid, waarvan men ter verklaring van eene zaak, uitgaat, eene meening, eene hypothese dus. Zóó kan men in woordenboeken lezen. Het ligt niet in het woord veronderstellen , dat het veronderstelde waar is. Men kan evengoed de leugen veronderstellen (al bedoelt men dat niet) als de waarheid, evengoed het onmogelijke als het mogelijke, het verdichte als het werkelijke. .

Wat eene veronderstelling waard is in de geschiedenis van den dag, kunt gij dagelijks in de bladen zien, b.v. de Standaard 30 Sept.: „Wij weten dus nog altijd niet met zekerheid of de Japaneezen bij hun laatsten aanval groote voordeden hebben behaald. Men kan het onderstellen, op allerlei grond; maar opmerkelijk is toch dat men uit Tokio niets loslaat." „Men kan het veronderstellen, op allerlei grond", maar .... er kan wel niets van aan wezen, ja het kan wel juist andersom wezen. (Zooals nu blijkt.) Men heeft allerlei grond voor eene veronderstelling, d. i. men moet nieuwe veronderstellingen zoeken om een veronderstelling op de beenen te houden. En deze laatste zou toch een voldoende grond zijn? Nog een voorbeeld: de Standaard 5 Oct. j.1. In het conflict over het „Communiqué" tusschen de Nieuwe Courant en zijn Excellentie Minister Dr. Kuijper leest ge: „Wij voldoen gaarne aan die verwachting en betuigen" den Minister ons leedwezen, nu wij inderdaad op verschillende gronden de overtuiging bekomen hebben, dat onze veronderstelling (welke eveneens op verschillende gronden

berustte) onjuist geweest is."

Wat veronderstellen waard is in de wetenschap. Och, telkens blijken veronderstellingen onjuist, onhoudbaar te zijn; worden opgegeven en door andere vervangen. In de prachtige, rectorale rede van Prof. Dr. H. H. Kuijper: Evolutie en Revelatie", kunt gij lezen, bladz. 17: „Ik sprak met opze

Sluiten