Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het geloof m een wetenschappelijke hypothese, wantin dit evolutie dogma op religieus gebied hebt ge niet te doen met een vaststaand resultaat van streng wetenschappelijk onderzoek, dat door tal van exacte feiten is bewezen en daarom met onwrikbare logische consequentie aan ieder onpartijdig denker zich opdringt, maar met een bloote hypothese, d. w. z. met eene onderstelling, die men maakt, om een zeker aantal feiten te verklaren. Het nut dezer hypothesen betwist ik niet, maar zoodra ze als dogma's zich opwerpen, leveren ze een ernstig gevaar op en wanneer ze met de feiten in strijd zijn, dan zijn ze voor de rechtbank der wetenschap geoordeeld . En dan nog, even verder: „Een hypothese, ge stemt het mij toe, dient om moeielijkheden op te lossen, raadselen te verklaren, maar eene hypothese, die het ééne raadsel wegneemt om er een ander voor in de plaats te stellen, voert ons in een circulus vitiosus (doolhof) rond". Wilt ge nog een voorbeeld? In De Heraut van 2 Oct. j.1.: „Alleen, zoodra deze wetenschap hare hypothesen met gezag wil opleggen, als vaststaande waarheid wil verkondigen , waartegen geen tegenspraak geoorloofd is, dan overschrijdt ze haar bevoegdheid, vergeet, dat udeze hypothesen even wisselend zijn als de gestalten der maan, en dat, wie deze hypothesen voor wetenschap uitvent, zich aan een wetenschappelijke fraude schuldig maakt".

Dit is, dunkt mij, duidelijk genoeg. Pas het toe op de theologische wetenschap en gij weet wat daarin de bedoelde veronderstelling waard is.

Wat veronderstellen in 't algemeen, op zichzelf, waardis? Wel, wij hebben een paar taalkundigen, die geheel buiten ons kerkelijk leven staan, naar de afleiding en rechte beteekenis van het woord „veronderstellen" gevraagd en ontvingen schriftelijk de volgende antwoorden:

„Onderstellen, naar het Latijnsche supponere is: onder-, aan de benedenzijde, een denkbeeld stellen, als grondslagvan eene redeneering, desnoods zonder dat men de waarheid, of zelfs de mogelijkheid van hetgeen men stelt, aanneemt. Hieruit: iets als waar aannemen, omdat men het althans

Sluiten