Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen grond van een van God ingesteld sacrament kan zijn, omdat het niet blijkt, dat zij werkelijk een vaste, goede basis is, wat toch met een sacrament het geval moet zijn. namelijk dat het een vast fundament moet hebben. Geen veronderstelling der wedergeboorte dus als grond voor den Doop.

Ik zal trachten aan te toonen: b. dat deze stelling in strijd is niet het leerstuk der wedergeboorte.

Strikt genomen mag de wedergeboorte niet als veronderstelling dienen. Dat leerstuk is daarvoor te heilig. Het is een geloofsstuk, door God geopenbaard tot geloof. Soms krijgt men den indruk, alsof de wedergeboorte alleen in de H. Schrift geopenbaard ware, om verondersteld, als grond voor den kinderdoop te dienen; groote menschen niet wedergeboren konden worden, terwijl het toch in de eerste plaats volwassenen gepredikt is, en in dit geheimzinnig werk des Geestes, Gods vrijmacht zoozeer blinkt, Joh. 3 : 8: „De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maai gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heengaat; alzoo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is .

Er zijn ook vroeger Godzalige mannen geweest, die leeiden, dat alle uitverkoren kinderen, de wedergeboorte, de wortel der zaak, het beginsel des geestelijken levens, deelachtig waren vóór hun Doop en dat de Doop een zegel is op die ontvangene genade; dat dit verborgen bleef tot het zich in geloof en bekeering openbaarde. Zij legden daar nadruk op tegen Wederdoopers , die den kinderdoop verwierpen, en tegen de Socinianen, die meenden, dat de kinderen den Doop tot vergeving der zonden niet noodig hadden. Maar andere, eveneens Godzalige mannen hebben (ondanks Wederdoopers en Socinianen) tegen Gereformeerden, bovenstaande ontkend en weerlegd. De eersten beriepen zich b. v. op: 1 Cor. 7: 14: „Want de ongeloovige man is geheiligd door de vrouw, en de ongeloovige vrouw is geheiligd door den man: want anders waren uwe kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig", en Gal. 1:15: „Maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijner moeders lijf aan

Sluiten