Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wedergeboorte, maar een zegel van Gods belofte; maar eener belofte van den getrouwen God, die vervuld wordt.

Geschiedt de wedergeboorte vóór, of in, of na den Doop,

daarover is verschil. Een van deze voorstellingen als de eenig ware en bij uitnemendheid Gereformeerd te noemen,

met uitsluiting van andere, is fout. Er is altijd verschil van meening geweest. Maar allen leeren, dat het uitgangspunt en de grondslag van den Doop het genadeverbond is. De kinderen der geloovigen moeten gedoopt worden, niet omdat zij voor wedergeboren worden gehouden, maar omdat zij in -— het verbond waren begrepen, omdat de belofte Gods ook'' ''

tot hen geschiedde en omdat die belofte, op Gods tijd,

vroeger of later , als de belofte van den waarachtigen God zou en moest worden vervuld". r- r.

Zelfs toen wijlen Ds. Ploos van Amstel, in den aanvang ^ tS. c

van 1895, in de Friesche Kerkbode vermaande, over de be- a ,

wuste stelling niet te twisten, elkander te verketteren, of de kerk te scheuren, en sprak van zeer geleerde en god-^I^^ /Lfzalige mannen, die meenen, dat al die kinderen (uitverkoren)

vóór den Doop, het beginsel en 't zaad der wedergeboorte, -

bij wijze van vermogen deelachtig worden, en er op wees, ' 'f ^

dat van der Kemp, (Catechismus, bladz. 546) het daarmede

met eens was, en „hij gelooft even zoo goed aan verzegeling,

maar niet altijd aan een reeds aanwezig zijnde wedergeboorte, >%

maar als van eene toekomende", toen schreef De Heraut, ■ (c c^Cj2-

die dit artikel opnam, (nm 891) er onder: „Door ons is niet

ontkend, dat de eerste werking der wedergeboorte ook na ^

den Doop, in latere jaren, kan plaats grijpen. Wij blijven ,

bij wat onze vaderen leerden: vóór, onder, of na den Doop, w

naar het welbehagen Gods". (,,-u-êJP.

Toch schreef De Heraut, 10 weken later, (nm. 902): c.Li^< ^ „Nog altoos zijn er onder de broederen, die de <?«-Gerefor- les f~(/<■■ ■->s meerde leer blijven voorstaan, alsof de heilige Doop aan de (J Ü"

kinderen der geloovigen werd toegediend, op hoop van I n <" «' mogelijke wedergeboorte in de toekomst en niet op grond van! //

onderstelde wedergeboorte vóór den Doop. Mocht dan ookf ^ c/ vroeg of laat de Generale Synode zich hierover uitspreken,

Sluiten