Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods niet mogen komen, tenzij dat zij van nieuws geboren worden." Daarom mag men geen geschriften der vaderen tegen de Socianen en Wederdoopers aanhalen, alsof sommige broeders ook van dat gevoelen waren. Dat geeft slechts verwarring.

Het verschil is: a of alle kinderen, die zalig zullen worden,

vóór hun Doop wedergeboren worden , of wij , nu wij dat niet absoluut weten , dat veronderstellen moeten , en die veronderstelling de grond van den Doop is, en b of wij, nu wij niet weten welke kinderen uitverkoren zijn, dat van alle kinderen der gemeente veronderstellen moeten?

Op die veronderstelde wedergeboorte, als grond van den Doop, wordt dan voortgebouwd, bij de opvoeding, bij het onderwijs, bij de Catechisatie, bij de prediking, bij het doen van belijdenis, het houden van het H. Avondmaal, enz.

In De Bazuin van 30 September j.1. wordt b.v. door W. S.

gezegd: „Ja maar, zegt men, wij gaan slechts van de veronderstelling uit dat de doopeling is wedergeboren.

Ik vraag hem : wat zoudt u dan willen ? Dat men niet veronderstellen zal, dat hij wedergeboren is? Van tweeën een;

of hij is wedergeboren, of hij is het niet. Wij weten het niet 1 och moet er grond voor den Doop zijn. Toch weet men, dat de ,

Sacramenten niet zijn voor de ongeloovigen, maar voor de geloovigen. Ook weten wij, al kunnen wij niet uitmaken wie daartoe behooren , dat er onder allen, die gedoopt worden, ook onwedergeborenen zijn. Als wij wisten, welke kinderen daartoe behooren, wat dunkt u, zouden zij dan nog mogen gedoopt worden ? Zeker niet, want zij zijn geen kinderen der belofte. Ja, men kan aannemen, dat zij uitverkoren kinderen zijn, al zijn zij nog niet wedergeboren, en dat zij ^ ''

daarom recht hebben op den Doop. Maar dit neemt uw bezwaar niet weg: want zijn al die kinderen uitverkoren, u '

dus ook die later in hunne zonden sterven ? Zoo moet men tbAs&S ' toch weer iets veronderstellen. Of wilt ge, dat men niets ¥ ' * * , . \ veronderstellen zal, maar alleen zien op de verklaringen Gods /<r

aangaande de kinderen der gemeente, wellce verklaringen hen in den heiligen Doop verzegeld worden. Maar dan rijst

?<~^c ' e-C? (rirvu e. (c. e r, - cf ts et-mf, ex/

cét, (

j /& f r /{/a^ U-e- 'tér

Sluiten