Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III

Teeken en zegel der belofte.

De stelling : „de veronderstelde wedergeboorte is de grond voor den Doop", is m.i. ook in strijd met den H. Doop , want a. de Doop is een teeken en zegel der verbondsbelofte en niet uitsluitend van de wedergeboorte en in het geheel niet van veronderstelde wedergeboorte; en b. deze beteekende en verzegelde belofte wordt niet uitsluitend vóór den Doop , of in den Doop , maar ook na den Doop, tot in eeuwigheid zelfs vervuld.

a. Woord en Sacrament behooren bijeen, Zd. 25. Al te veel worden zij in theorie en praktijk gescheiden. Beide zijn middelen van dezelfde genade in één hand, die des H. Geestes. Wij mogen het ééne niet verheffen ten koste van het andere. „De H. Geest werkt het geloof in onze harten door de verkondiging des heiligen Evangelies en sterkt het door het gebruiken der sacramenten", Zd. 25. Gelijk regen en zonneschijn twee middelen Gods zijn in de natuur, om alles te doen ontkiemen , groeien en vruchtbaar te maken, zoo is het eenigermate in het rijk der genade. „De Sacramenten zijn heilige, zichtbare waarteekenen e7i zegelen, van God ingezet, opdat Hij ons door 'tgebruiken derzelve, de belofte des Evangelies des te beter te verstaan geve en verzegeleDeze belofte is : „de vergeving der zonden en het eeuwige leven van wege het eenige slachtoffer van christus". De belofte des Evangelies wordt gebrekkig verstaan , het valt zwaar haar te gelooven , er in te rusten, wij menschen zijn zoo aan het zichtbare gehecht en nu komt God onze zwakheid te hulp en laat ons niet alleen door het Evangelie prediken: „Ik ben uw God en uws zaads God", maar laat die belofte ook beteekenen en verzegelen door het sacrament. Het sacrament is een zichtbaar teeken, voorstelling, beeld, portret, teekening — van de belofte. En een zegel, d. i. als de keur op het goud, de ijk op maten en gewichten, het wapen of merk in het geld, het wapen des konings, het zegel des konings, aan alle geboden, wetten, beloften, ver-

Sluiten