Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij veronderstellen dat er reeds is? Is dat dan een gebed veiligheidshalve? Het mocht eens mis zijn met dat veronderstellen! En als men dat aanneemt, dat de wedergeboorte er voor den Doop misschien nog niet is, valt dan de gansche stelling niet omver?

't Is eigenaardig, in de Bazuin van 7 Oct., dat op de vraag: „Kunnen wij God danken voor iets dat wij veronderstellen geantwoord wordt: „Ik vraag hem waarom wij dat niet zouden kunnen? Zeker is het, dat er ook voor gedoopten gedankt wordt, van wie het later blijkt, dat er voor hen niet te danken viel. Maar dat wisten wij niet. Zoo kan er dikwijls te vergeefs gedankt worden, evengoed als te vergeefs gebeden."

„Te vergeefs gedankt," voor gedoopten! Ik denk, dat de schrijver het anders bedoelt, dan hij het zegt. Het dankgebed van het Doopsformulier soms te vergeefs ? Dat komt er van, als men er eerst iets inlegt, wat de opstellers in de verste verte niet bedoeld hebben. Is het niet ongerijmd, God voor eene veronderstelling te danken? Van bidden schijnt geen sprake meer. Danken bij den Doop, niet voor hetgeen de trouwe God beloofd heeft en verzegeld, maar wij veronderstellen! En dat dan te vergeefs! Ik noem het onzin. Moeten wij niet danken voor elke doopsbediening? Gaan wij dan danken voor iets, dat wij veronderstellen, maar dat God niet geeft, noch ooit geven zal? Kunnen wij ooit genoeg danken, wij onwaardigen, voor die groote, heerlijke belofte van den getrouwen God? Kan men dat ooit te vergeefs doen ? Och, het veronderstellen kan niet recht bidden, noch recht danken. Het geloof doet beide. Het houdt aan in het gebed met dankzegging. Ik kan mij niet voorstellen, dat het geloof te vergeefs zou danken, noch bidden. Maar, „wat uit het geloof niet is, dat is zonde". En als men aan Gods belofte niet genoeg heeft, die moet aangevuld, of liever vervuld door veronderstellen, dan zal het danken niet van harte gaan, zoogenaamd te vergeefs, maar werkelijk zonde wezen. Dat men het dan beter leere.

Het geloof wacht en verwacht. Het veronderstellen is

Sluiten