Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haastig, is vóór den Doop reeds klaar. „Wat er, naar veronderstelling in het kind is, wordt verzegeld? Neen." Het geloof ziet op tot God, het wacht op Hem, Zijn hulp, Zijn trouw zal blijken; het verwacht veel van Hem. Het kan wachten, want het weet, dat Gods tijd de beste tijd is, het mag verwachten, omdat Hij Zijn woord vervult en Zijn werk voltooit. Het wacht biddend op het werk en heil des Heeren, dat het Hem behage de, opvoedingen het onderwijs te gebruiken om de kinderen in het opwassen, meer en meer tot Hem te trekken, hunne harten tot Zijne vreeze te neigen, zóó dat zij Hem vroeg zoeken en met eene besliste keuze zich aan Hem en Zijn dienst overgeven, zooals Hij dat toegezegd heeft en in den Doop hun verzegeld.

„Nademaal wij van den wil Gods uit Zijn Woord moeten ooideelen, hetwelk getuigt, dat de kinderen der geloovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadevei bond, in hetwelk zij met hunne ouderen begrepen zijn, zoo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid hunner kinderen, welke God in hunne kindschheid uit dit leven wegneemt." Gen. 17:7, Hand. 2 39, 1 Cor. 7 : 14). Zoo spreekt onze belijdenis; niet bij deleer des doops, maar bij die der verkiezing, nadat zij gezegd heeft, dat men van de verkiezing verzekerd wordt „niet, als zij de verborgenheden en diepten Gods curieuselijk onderzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing, in het Woord van God aangewezen (als daar zijn het ware geloof in Christus, kinderlijke vreeze Gods, droefheid die naar God is over de zonde , honger en dorst naar de gerechtigheid, enz.), in zichzelven met eene geestelijke blijdschap en heilige vermakinge waarnemen," Art. 1, 17 en 12.

Godzalige ouders verwachten, hunne vroeggestorven kinderen in den hemel weer te vinden, niet krachtens veronderstelde wedergeboorte, maar, naar Gods getuigenis, krachtens Zijn genadeverbond, waarin zij begrepen zijn. Daarop hoopt het geloof.

Alleen van de kinderen, welke God in hunne kindschheid uit dit leven wegneemt, wordt gezegd, dat d& godzalige ouders

Sluiten