Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het formulier en belijden de ouders ook niet. Zij zeggen dat onze kinderen het zijn, namelijk als dat „geheiligd zijn" „wedergeboren zijn" beteekenen moet.

Wie veranderen dus het formulier, niet in de derde vraag, door er b. v. „moeder" bij te zeggen, maar in de eerste vraag, door er iets anders te lezen dan er staat, al is het dan niet letterlijk, maar toch in 't wezen der zaak, wat nog gevaarlijker is? Dat men een ander voor een wedergeborene houdt, zonder dat er ook maar iets van openbaar is, is toch op zijn allerbest eene waarschijnlijkheid; waarom wordt dat dan, indien wij het zoo moeten lezen, zoo beslist uitgesproken van alle kinderen der Gemeente?

De eerste vraag is onbepaald, in 't algemeen: „onze kinderen", maar de derde bepaald: deze kinderen, „een iegelijk de zijne"-, dat belooft ieder vader van zijn kind.

Voorts, als dat „geheiligd zijn in Christus", „wedergeboren zijn" moet beteekenen, zooals men dat thans leert, hoe rijmt men het dan, dat er gebeden wordt: „wij bidden U, bij uwe grondelooze barmhartigiieid, dat Gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door Uwen Heiligen Geest Uwen Zoon Jezus Christus inlijven; opdat zij met hem in zijnen dood begraven worden" enz., terwijl de ouders er dadelijk op belijden , dat de kinderen reeds wedergeboren zijn en dus door den H. G. Jezus Christus ingelijfd? Als het voor de te doopen kinderen zoo ootmoedig gevraagd wordt, hoe kunnen de ouders er dadelijk op, van alle kinderen der gemeente, belijden, dat het reeds geschied is? Anderen ze5?gen > dat het door een soort Doopsgenade, door of onder het doopen geschiedt, namelijk: dat de kinderen Christus ingelijfd worden en er dan in de dankzegging voor gedankt wordt, dat het geschied is. Maar geschiedt die inlijving dan eerst door of onder den doop, hoe kunnen de ouders vóór den Doop zoo absoluut belijden, dat het reeds geschied is? Dan moest er toch gezegd worden: „wij belijden dat zij in Christus geheiligd zullen worden".

En wat de dankzegging aangaat: Er wordt gedankt in 3t algemeen, voor den Doop aan de gansche gemeente, aan

Sluiten