Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de geloovigen en hun zaad: „wij danken en loven U, dat Gij ons en onze kinderen ', enz. En dan wordt er gebeden voor de gedoopte kinderen, opdat wat de gemeente in 't algemeen (niet hoofd voor hoofd) heett, ook in 't bijzonder aan de gedoopte kinderen, krachtens de verbondsbelofte, pas in den Doop beteekend en verzegeld, moge toegepast en geschonken worden. „Wij bidden U ook, door Denzelven, Uwen lieven Zoon, dat Gij deze gedoopte kinderen met Uwen Heiligen Geest altijd wilt regeeren, opdat zij Christelijk en godzalig opgevoed worden." Daar wordt o. i. teruggezien op het begin van het formulier, op alles wat betuigt en verzegeld is in den H. Doop. Dat de Heere dat nu ook moge doen. Immers de kinderen zijn nu openlijk „ontvangen in de kerk", zij hebben eene plaats op het terrein des Geestes. Zijdelings wordt ook voor de ouders gebeden, met het oog op hetgeen zij op de eerste en tweede, maar inzonderheid op de derde vraag beleden hebben: „opdat zij Christelijk en godzalig opgevoed worden"; immers de Geest werkt middellijk. Welk een zegen is eene Christelijke en Godzalige opvoeding! En wat moge er de vrucht van zijn? „En in den Heere Jezus Christus zvassen en toenemen." Hierop wordt zeer eenzijdig de nadruk gelegd en aldus geredeneerd: „wassen en toenemen ," dan moeten zij er dus in zijn, dat wordt in den Doop beteekend en verzegeld, dus zijn zij het vóór den Doop en omdat wij de uitverkorenen, die het zeker zijn, niet er uit kennen, moeten wij het van allen veronderstellen, en dat is nu de grond van den Doop". Alsof er niets anders in het formulier stond dan : „in Christus geheiligd zijn", en „in den Heere Jezus Christus wassen en toenemen". Alsof de H. Geest, die in de gemeente werkt, niet door eene Christelijke en Godzalige opvoeding kinderen tot Christus leidde ; al ontkennen wij niet, dat ook naar Gods vrijmachtig welbehagen , een kind van geboorte af aan, met den H. Geest vervuld kan zijn. „De gemeente verstaat de onverbiddelijke noodzakelijkheid en de kracht eener christelijke en godzalige opvoeding", en de behoefte aan de leiding en werking des H. Geestes daartoe en daarin, daarom wordt dit samen voor

4*

Sluiten