Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het woord „heilig" zegt hij vooraf: „Van deze heiliging isde geheiligde alzoo voorwerp, eer hij er onderwerp van is, dat is, vóór hij innerlijk, door wijding van zijn willend en denkend leven, Godes wordt. Deze onderwerpelijke heiliging volgt in orde op de voorwerpelijke, zij is er slotsom en sluitsteen van."

Dus draaien zij, die de veronderstelde wedergeboorte voorop laten gaan, de zaak om en beginnen waar zij eindigen moesten. De Schrift, belijdenis en formulier beginnen bij het voorwerpelijke. Daar moeten wij dus ook mee aanvangen. Het „geheiligd in Christus", is, dat zij tot Gods verbond behoorenr onder de bearbeiding des Geestes, erfgenamen der belofte zijn, enz. Dat wordt beleden, dat kunnen geloovige ouders van al de kinderen der gemeente, ook van de hunne dus, met vrijmoedigheid belijden, want dat is helder als de dag. Immers wij moeten onderscheiden tusschen het verdienen en het toepassen van de weldaden des verbonds, al gelooven wij, dat aan allen voor wie de zaligheid verdiend is, zij ook zal worden toegepast. Maar er staat ook: „En indien de eerstelingen heilig zijn, zoo is ook liet deeg heilig; en indien de wortel heilig is, zoo zijn ook de takken heilig," Rom. 11 16. En toch zijn die takken (de Joden) door ongeloof afgebroken vs 19. Ja er wordt zelfs van verwerping gesproken: vs. 15. Van een afvallige wordt gezegd, Hebr. 10:29: „dat hij door het bloed des Testaments geheiligd was". Zoo mogen wij het „geheiligd" in het formulier m. i. niet opvatten als „ wede rgeboren''.

Hiermee meen ik te hebben aangetoond, dat de bestreden stelling onjuist is. Omdat ik weet, dat velen er eveneens over denken, heb ik bovenstaande geschreven, in de hoop, dat het mede zal werken, het twisten in onze kerken over die veronderstelde wedergeboorte, als grond voor den Doop, te doen ophouden. Er is door dat twisten al zooveel schade veroorzaakt. Waarom zou het niet kunnen, dat wij dat woord: „veronderstellen" uit onze Doopsleer of Doopsbeschouwing verbannen? Wij zijn het toch allen hierover

Sluiten