Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een natuurlijk gevolg, 't Is al te dwaas, dezen of genen persoon, dit of dat blad, nu tot zondebok te maken. En ofschoon de Friesche Kerkbode van 18 Nov. j.1. spreekt van „een wanhopigen strijd" tegen veronderstelde wedergeboorte, wij meenen evengoed het recht te hebben, als de aanhangers van Dr. Kuyper, die zijne beschouwing over deze zaak verdedigen en leeren, het uit te spreken, dat wij ons alleen kunnen vinden in de beschouwing van Prof. Bavinck. Te meer, nu wij van harte overtuigd zijn, dat de stelling: „de veronderstelde wedergeboorte is de grond voor den Doop," gevaar oplevert, zooals wij wederom het hierin met Prof. Bavinck eens zijn, die daarvan zegt, in zijn werk: „Roeping en wedergeboorte,'' bladz. 133 :

„Terwijl dus de leer der wedergeboorte vóór den doop in al die gevallen, waarin er nog geen geloof en bekeering is, practisch geen nuttigheid heeft, kan zij daarentegen wel allerlei geestelijke schade aanrichten. Zij moet dat niet en behoeft dat niet te doen, maar zij kan het toch zeer lichtelijk doen. Ten eerste kan zij gereede aanleiding er toe geven, dat velen met een ingebeelden hemel verloren gaan. Als het zwaartepunt uit het geloof in de wedergeboorte wordt verlegd, kan men zichzelf zeer spoedig gerust stellen met de gedachte, dat men in zijn jeugd is wedergeboren en dat dat nieuwe leven zich vroeger of later wel in geloof en bekeering zal openbaren; en zelfs al mocht dat niet gebeuren, dan is dat nog niet beslissend, want wedergeboorte is genoeg en leidt onfeilbaar tot de eeuwige zaligheid. Op die wijze krijgt men dan dezelfde toestanden van geestelijke oppervlakkigheid, als die er in de Roomsche en de Luthersche kerk heerschen; wie lid der kerk en gedoopt is, wordt in den regel ook zalig. Want of de wedergeboorte plaats heeft vóór of in den doop maakt dan hierbij geen verschil. Zelfs is de aanleiding tot een valsche gerustheid op Gereformeerd standpunt in dat geval nog grooter dan op het Roomsche en Luthersche, wijl hier de in den doop geschonken genade der wedergeboorte verliesbaar is, maar in de Gereformeerde kerken als onverliesbaar wordt beschouwd."

Sluiten