Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

godsvrucht wenscht te brengen, maar als „een vijand der waarheid", een „ongeloovige", een „hater van God en van Zijn volk". En dat, omdat het geloof aan den goddelijken oorsprong en de hooge waarheid der Gereformeerde leer er bij duizenden zóó diep in zit, dat 't hun bijna godslastering schijnt daaraan te twijfelen. Heeft niet Dr. Kuyper in zijn „Stone-lectures van datzelfde Calvinisme geschreven, dat het „voortkwam van den troon van God, de bron van zijn kracht vond in het Woord van God, en op elk gebied van menschelijk leven de eer van God verhoogt" ? •) Stelt hij het niet boven de stelsels, die hij met de namen „Paganisme, Islamisme, Romanisme en Modernisme" aanduidt? En zijn niet duizenden, op zijn voorbeeld, er toe gekomen, om op nieuw het Calvinisme te bestudeeren, en er hun eer in te stellen zich een Calvinist te noemen ?

Ik wil niets te kort doen aan den martelaarsmoed der Gereformeerde martelaren; martelaarschap voor eene overtuiging te ondergaan bewijst altijd een zekeren adel van geest; maar het bewijst niets voor de waarheid van de denkbeelden, waarvoor men den dood ondergaat. De Joden uit de dagen van koning Antiochus Epifanes ondergingen den marteldood, omdat zij weigerden varkensvleesch te eten; de Boeddhisten werden vervolgd door de Brahmanen, en 'verdroegen gedwee die vervolging; de sekte der Charidjieten onder de Mohammedanen heeft eveneens vervolging en dood voor hunne van de Mohammedaansche leer afwijkende denkbeelden moeten ondergaan; de Christenen werden vervolgd

i) „Calvinism, which proceeded from the throne of God, found the source of lts power in the Word of God, and in every sphere of human life exalted the glory of God." (Calvinism, six Stone-lectures by Prof. A. Kuyper D.D. L.L. D.M. P. Höveker en Wormser, bl. 37).

Sluiten