Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hem niet erkend, die zich in Zijn openbaring aan ons bekend maakt Wie de openbaring Gods verwerpt, en toch nog op een of andere wijze wil spreken van een God, verstaat daaronder (onder dat begrip God) altijd iets anders, dan wat God ons over en van Zichzelf in Zijn woord geleerd heeft.

Daar zijn werkelijk menschen, die niet gelooven aan het bestaan Gods. Toch zijn dat uitzonderingen. Het atheïsme het niet gelooven aan Gods bestaan is niet de regel. Alle volken hebben religie. Het atheïsme heeft nog nimmer, noch bii het heidendom, noch in de cultuur-landen burgerrecht verkregen bteeds komt de menschelijke natuur er tegen in verzet Het atheïsme is dan ook volstrekt geen vrucht van, zooals men zegt, wetenschappelijk onderzoek, maar staat in verband met de verwerping der openbaring. Het is geen hoofdkwestie: maar eenjiartkwestia. Al naar we zijn, zullen we hier denken'.— , JL een Geest, en wordt er dan toch gesproken over s Heeren oogen, voeten enz., dan zijn dat uitdrukkingen voor ons, om naar onze bevatting te spreken van werkzaamheden of eigenschappen Gods, die naar onze bevatting het meest overeenkomen met deze onze menschelijke lichaamsdeelen, en derzelver werkzaamheden.

Dat er maar één God is, is volkomen overeenkomstig het absolute begrip „God"; het is de duidelijke leer der Schriftzie 1 Tim. 2:5.

Christenen, Joden, Mohamedanen gelooven één God Het heidendom belijdt vele goden.

De namen Gods.

Een naam is de benoeming, het teeken van iets. naar een eigenschap; zoo vooral bij God. Tusschen Zijn wezen en Ziin naam ligt een van Hem-zelf gelegd verband. Zijn naam is met met Zijn wezen in strijd, maar doet ons iets van dat wezen kennen.

De naam Gods is God zelf, gelijk Hij zich in een of ander opzicht openbaart.

De naam is het middel dus om zich aan ons bekend te maken ; en waardoor wij over Hem kunnen spreken, en Hem kunnen aanroepen. Wegens de veelvuldige openbaring Gods er °ok vele namen. . Vanwege onze vele geestelijke heeften heeft God zich willen openbaren op onderscheidene wijzen, en vandaar vele namen.

Deze namen kunnen in hoofdzaak aldus worden ingedeeldlo. De Eigennamen Gods ;

2o. De Wezens-namen Gods;

Sluiten