Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo is Christus in het O. Testament beloofd in de profetie, afgeschaduwd in de offeranden, en vond Hij zijn voorbeeld in David, Salomo en anderen.

In de volheid des tijds is Hij op aarde verschenen in de vleeschwording.

De Christus heeft twee naturen, vereenigd tot de éénigheid des persoons.

Hij is dus één persoon, en wel een goddelijk persoon. De menschwording had geen nieuwe persoonlijkheid doen ontstaan. Neen, als persoon is Hij van eeuwigheid ; de Zoon, de tweede persoon in het goddelijk wezen. Maar die ééne persoon nam bij de goddelijke natuur nu nog de menschelijke natuur aan in de vleeschwording. Zie 1 Tim. 3 : 16.

Zijn goddelijke natuur had Hij derhalve van eeuwigheid, en Zijn menschelijke natuur heeft Hij aangenomen in de volheid des tijds uit de maagd Maria.

Nergens leert de Schrift dat de maagd Maria zelve zonder erfzonde is geweest. Maar wel dat Christus als ontvangen van den H. Geest zonder erfzonde is ter wereld gekomen. En dit moest, zou Hij een rechtvaardig mensch zijn.

De ontvangenis van den H. Geest is dus de reden dat Hij onzondig was; daarom zegt de Engel „dat heilige dat uit U zal geboren worden". Toch moet men dit goed verstaan. De laatste grond en diepste oorzaak van Christus' onzondigheid is toch feitelijk niet in de eerste plaats Zijn ontvangenis van den H. Geest, maar wortelt daarin, dat Hij Gods Zoon is; de Logos, de eeuwige tweede persoon in het goddelijk wezen. Zijn persoon was van eeuwigheid onzondig. En nu (en dit is de werking des H. Geestes hier) heeft de H. Geest in de vleeschwording van den Christus Hem bij die onzondigheid, in de aanneming der menschelijke natuur, bewaard en daarin gehandhaafd. Zoodat Hij een rechtvaardig mensch vyas, om in dien weg een Gode welbehagelijk offer te kunnen brengen; want wie zelf een zondaar ware, kon niet voor anderen betalen. Zie 1 Petr. 2 : 22. Is Hij alzoo een rechtvaardig mensch, Hij is ten tweede een waar mensch.

Dat wil zeggen, dat Hij waarachtig de menschelijke natuur deelachtig was. De Doceten (een secte in de eerste eeuwen der Chr. jaartelling) verwierpen dit. Zij leerden, dat Christus slechts een schijn-lichaam zou hebben gehad. Deze dwaling kwam voort uit de verkeerde opvatting, als zou de zonde in het stoffelijke als zoodanig liggen. De Schrift leert duidelijk, dat Hij het vleesch en bloed der maagd Maria heeft aangenomen, zie Gal. 4:4; Hebr. 2 : 14a; terwijl het verhaal van Jezus'

Sluiten