Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vooreerst, omdat Hij alle drie die ambten in één persoon vereenigt.

Daarbij zien we in het O. Testament gedurig, hoe profeet, priester en koning telkenmale te kort schieten om Israël ware verlossing te brengen. Zelfs verzinken zij meermalen in zonden en ongerechtigheden. Zoodat menigwerf in steê van Israël tot heil te zijn, in hen veel meer een voorbeeld van afval en verwerping der geboden Gods wordt aangetroffen ; en het volk zoo leere uitzien naar Één, die de bediening in gerechtigheid zal hebben.

Zoo is dan Christus zonder-zonde, alle gerechtigheid volbrengende, ons geschonken tot onzen :

A. Hoogsten Profeet.

B. Eenigen Priester ; en

C. Eeuwigen Koning.

A. Het Profetisch ambt van Christus.

Als profeet was Christus in het O. Testament reeds beloofd, zie Deut. 18.: 15; en vóórgebeeld in de profeten.

Christus zelf heeft verklaard in Zijn omwandeling op aarde, dat Hij de profeet was, die komen zou. Zie Luc. 4 : 17—21; Joh. 4 : 25, 26.

Het werk van een profeet is profeteeren. Dat wil niet alleen zeggen toekomende dingen voorspellen, maar het beteekent in het algemeen getuigenis geven van de waarheid Gods tegenover de leugen des satans.

Het voorspellen van toekomende dingen is er dus slechts een zekere werkzaamheid van, hoewel niet beslist noodzakelijk om profeet te zijn. Terwijl dan eindelijk ook nog menigmaal wonderen geschiedden door den profeet.

Ondertusschen Christus heeft beide gedaan, zoowel geleerd als voorspeld; zie Matth. 20 : 18, 19; Mark. 13 enz.

In dat profetisch ambt is Christus echter boven alle andere profeten uit werkzaam geweest. Hij heet daarom de hoogste profeet. Hij is profeet op eenige en volmaakte wijze. Doordien Hij :

le. de bron is, waaruit de vorige profeten hun profetie hadden ontvangen; zij hebben gesproken door den Geest van Christus, die in hen was, 1 Petr. 1 : 11.

2e. volkomen heeft geopenbaard den Raad Gods tot onze verlossing. Hij is de profeet, die God verklaart, en die den Vader heeft verkondigd.

3e. profeet is, niet slechts door Zijn Woord, maar ook door Zijn

Sluiten