Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

varen. Dat Hij nog veertig dagen op aarde vertoefde was mede om zich den zijnen te openbaren, en vooral getuigenis te geven in die openbaringen, dat £ij in zijn verheerlijking dezelfde was in liefde enz., als vóór zijn sterven.

De hemelvaart was naar zijne menschheid zichtbaar, en plaatselijk. Het is dus niet gelijk de Lutherschen meenen een verandering van toestand, maar van plaats. Zie Hand. 3 ■ 21 • -M. 4 : 10; Hebr. 9 : 24. '

Hij behoorde niet meer als verhoogde Middelaar op deze zondige aarde thuis. Hij is tevens den zijnen ten goede weggevaren. Zie daarover Catechismus Zondag 18.

3. Zijne zitting aan Gods rechterhand.

Gelijk in het Oosten de gunstelingen aan 'skonings rechterhand zaten zoo duidt deze uitdrukking aan, dat Hij in den nemel tot hoogste eer en macht is verheven, Ef. 1 : 20 21.

ij heeft door zijn volbracht werk de Middelaarsheerlijkheid ontvangen, om het verheerlijkte Hoofd der gemeente te zijn dooi Wieri de Vader alle dingen regeert. Heel de wereldhistorie staat in het teeken van den Christus, Hij legt in alles des Vaders welbehagen ten uitvoer. Dit alles wederom den zijnen ten goede. Zie Catechismus Zondag 19.

4. Zijn wederkomst ten oordeel.

Bij de behandeling van de leer der „laatste dingen", komen we hier nog nader op terug.

Zij ei hier van opgemerkt, dat die wederkomst vooreersteen eere is voor den Christus. Hijzelf heeft de eer en de bevoegd-

holft- Vwn^ei?'-i°m het 00rdeel- dat is de uitspraak wie er gelijk heeft, publiekelijk te vellen. J

Het verbaasd heelal zal door Zijn persoonlijke verschijning ten gerichte het hoofd hebben te buigen. g

Deze eer komt Hem toe, als Middelaar, in welk teeken heel ae historie staat, aan Hem dus de eind-beslissing; als Zaliqmaker, want Hij is de volkomene Zaligmaker, en zal daarom

Êto/w»nt ehtD/H0Penlij Min,het' gelijk stel]en; en ;ils Zoon

en ^ 1e We£e ( schePPinS) in Hem haar voorbeeld

f g f ; in ZlJn Seneratie), dan heeft ze ook in Hem ,doel'. n"L dat Hij haar eens met de wan in Zijne hand doorzuiveren, om haar den Vader weder te brengen.

r,w!h- 6 2mtyent het heil hierin gelegen voor Zijn volk Catechismus, Zondag 19.

Sluiten