Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geest wedergeboren zijn, nimmer van de genade kunnen vervallen en verloren gaan.

De vraag is hier eenvoudig: handhaaft God zijn eens in ons begonnen werk, ja of neen ?

En God handhaaft Zijn werk. Dit leert de uitverkiezing; voorts zegt de Schrift duidelijk in plaatsen als Rom. 11 : 29; 1 Petr. 1 : 5, dat de genade niet ophoudt, terwijl de apostel van hen, die „van ons uitgegaan zijn," zegt, dat ze „niet van ons waren dus slechts huichelaars waren, zie 1 Joh. 2 : 13.

De leer van den afval der heiligen is niet anders, dan een jammerlijke gevolgtrekking uit het Pelagianisme, waarbij onze verlossing feitelijk uit Gods hand in onze hand wordt verlegd, èn met de Schrift, èn met de praktijk van al Gods volk in strijd'.

HOOFDSTUK XXII.

DE KERK.

Als we hier spreken van de kerk verstaan we daaronder in de eerste plaats niet deze of gene kerkformatie, noch minder het kerkgebouw, maar dan is onder dat begrip kerk te verstaan, gelijk ook art. 27 van onze Geloofs-Belijdenis uitspreekt, de vergadering of gemeenschap van alle ware geloovigen.

Al diegenen, die Christus en Zyn weldaden deelachtig zijn, staan niet als zoovele losse individuen (van elkaar onafhankelijke personen) naast elkaar, maar vormen in dien Christus als hun Zaligmaker en Hoofd een éénheid.

Door de zonde is de menschheid uiteen geslagen, is het individualisme opgekomen. Het is in de genade-bedeeling, dat de H. Geest een nieuwe eenheid sticht in deze gemeente of kerk van Christus. Op den Pinksterdag zien we dan ook de triumf des H. Geestes daarin, dat uit allerlei volk en natie de schare wordt toegebracht tot den Eénen Christus. ^ De geloovigen als een éénheid beschouwd, het lichaam van Christus, ziedaar de idee in het woord kerk of gemeente uitgedrukt. „Kerk staat alzoo tegenover „wereld". Tot een van die beide behoort men.

Deze geloovigen hebben een tweeërlei woonplaats. Of op aarde in dit leven, öf na den dood in den hemel.

Zoo spreekt men van een strydende kerk, n.1. voorzoover ze op aarde is en dan te strijden heeft tegen de macht van den

5

Sluiten