Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teeken is van het koningschap, ongeveer op deze wijs, zij het in verhoogden zin in dieper beteekenis, is het met de sacramenten.

Bij den koninklijken brief (het Woord) aan de bruid des Heeren, heeft de hemelsche Bruidegom ook een ring geschonken, waarin gegraveerd staat: „God zal Zijn waarheid nimmer krenken".

Het woord „sacrament" beteekende bij de Romeinen datgene, waardoor iemand zichzelf of een ander tot iets verbond, 't Was dus zooveel als een onderpand. Dit woord werd nu in de eerste tijden in de Christelijke kerk gebruikt voor allerlei kerkelijke handelingen en plechtigheden. Maar later alleen gebruikt voor een zevental ceremoniën, die de Roomsche kerk als sacramenten beschouwde. Door de Gereformeerden worden naar de Schrift slechts twee sacramenten aanvaard, doop en avondmaal.

In het O. 1. v'nden we daarvoor: besnijdenis en pascha.

Tot een sacrament behoort, 1 een uitwendig zichtbaar teeken ; 2 de onzienlijke zaak die beteekend en verzegeld wordt; 3 het Goddelijk Woord der instelling en der belofte. Deze drie vinden we alleen bij Doop en Avondmaal. Daarom ook slechts twee sacramenten.

De sacramenten doen dus tweeërlei, zij geven ons de belofte des Evangelies beter te verstaan ; gelijk het woord spreekt tot het oor, is er een nog duidelijker sprake in het sacrament, als zich riehtende tot het oog; zoo zijn het teekenen; en ten tweede verzegelen ze ook de belofte Gods, door deze in ons bewustzijn te waarmerken en te bekrachtigen, om in dien weg ons geloof te versterken.

Men lette er dus wel op, dat de sacramenten niet de belofte Gods zelve tot versterking dienen. Die belofte is in zichzelf volkomen waarachtig en betrouwbaar. Maar het is tot versterking van ons geloof in die belofte.

Hetgeen de sacramenten dan beteekenen en verzegelen is het verbond der genade, gelijk dat tot inhoud heeft: de belofte van de vergeving der zonden en het eeuwige leven, vanwege het eenig slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht.

Het sacrament mag dus alleen door geloovigen worden gebruikt, als dienende tot versterking van het geloof.

Ook bij het sacrament blijft als bij het Woord de vrucht afhankelijk van de werking des H. Geestes.

Hoe geschiedt dit nu?

Op geestelijke wijs. Dat wil zeggen, het sacrament zelf, het teeken, water, brood, wijn besluiten de genade-werking niet in zich, maar de H. Geest werkt dit naar Gods vrijmachtig wel-

Sluiten