Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te doen ? Krachtens het Verbond en zijn belofte te handelen niet wijzer willende zijn dan God, latende de uitkomst kinderlijk den Heere over.

Vergete men toch niet, dat het sacrament altijd in de eerste plaats is, niet een getuigenis van ons aan God, maar van God jegens ons.

De kinderen worden alzoo gedoopt op grond van het Verbond dat hen als in de ouders begrepen opneemt. En deze beschouwing is wel terdege die der H. Schrift.

Vooreerst: als Christus op aarde is, en het volk zich van Hem afkeert en zich aan Hem vergrijpt, dan blijft Hij desniettemin toch de kinderen beschouwen en behandelen als kinderen des Verbonds; Hij roept ze tot zich en zegent ze.

Vervolgens nemen ook de apostelen dit standpunt in zie Hand. 2 : 39 ; 1 Cor. 7 : 14 ; Efeze 6 : 1.

De weldaden in den kinderdoop verzegeld zijn daarom dezelfde als bij volwassenen. De werking van het sacrament, in de genieting, houdt gelijken tred met de mate van het bewustzijn.

Zoo komt er dus met dat al een heilige verplichting op ons te rusten, om als door God-Drieëenig opgeëischt, onszelf ook Hem te geven. Wij zijn onszelf nimmer.

Door de zonde is de mensch een zondaar geworden, maar daarom nog niet vrij tegenover en van God gekomen. God blijft recht op den mensch behouden. Inzonderheid evenwel geldt dit tegenover de bondelingen. Hier is die eisch van het recht Gods op ons, tegelijk een onuitsprekelijke goedertierenheid. God eischt ons hier op, maar als een genadig Vader.

Dit doe ons temeer ernst maken met, de behoudenis onzer ziel en met den dienst des Heeren ! — In dit verband begrijpe men dan ook wat „belijdenis doen" is. Niet lid van de kerk worden. Dat worden we zelfs niet eens door den doop, maar in uiteilijken door geboorte in de gemeente des Heeren, onder het \ erbond; de doop is er het zegel en bewijs van. Maar „belijdenis doen" is voor kinderen des Verbonds het met bewustheid overnemen van zijn doop.

Het is, het nu van onze zijde „amen" zeggen op die handeling in onze vroege jeugd buiten ons weten om met ons geschied. En deze „belijdenis" geschiedt dan, om in dien weg het tweede sacrament, dat des avondmaals te mogen ontvangen. Immers wie zijn doop bewust overneemt, mag en moet avondmaal vieren.

Sluiten