Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met name inzake de absoluut vrije beschikking over zijn goed, wordt een afzonderlijk onderzoek geëischt, en dient wie liier van rechtsgrond spreekt, duidelijk aan te geven, van welke consideratiën hij bij het beooixleelen van dien rechtsgrond uitgaat.

En dat deed Mr. Ter Spill niet.

II.

Particulier initiatief.

Niet sterk genoeg kan er nadruk op worden gelegd, dat in het particulier initiatief de hefboom ligt voor krachtige volksontwikkeling. Particulier initiatief wekt de sluimerende krachten, dwingt tot eigen nadenken en inspanning. Dit oefent en spant de persoonlijke kracht, noodzaakt tot verweer tegenover concurrente krachten, en verhoogt het gevoel van persoonlijke waardij. Eerst als een volk tot dien graad van ontwikkeling is gekomen, dat het particulier initiatief zich roeren gaat, begint het onder de natiën een hooger standpunt in te nemen. En hoe rijker en ruimer zich dit initiatief bij een volk ontwikkelt, des te beter handhaaft het de verworvene positie en verzekert het zijn toekomst.

Dit geldt op geestelijk, maar evenzeer op stoffelijk gebied, zoowel geïsoleerd als gecombineerd. Gecombineerd roept het de vereenigingen Ier bereiking van een gemeenschappelijk doel in het leven, voegt vrije krachten saam, en verhoogt daardoor aller individueele beteekenis.

Door niets veroordeelt dan ook het Socialisme, gelijk het door de sociaal-democraten wordt opgevat, in zoo volstrekten zin zijn ideaal, als door de strop die juist dit ideaal het 'particulier initiatief belooft om te hangen. De anarchist moge het persoonlijk initiatief te ver drijven, en ook willen toepassen op een terrein waarop het niet gelden kan, maar tegenover den sociaal-democraat verdedigt hij ongetwijfeld een beginsel, dat in waardij voor de ontwikkeling van het menschelijk leven hoog staat.

Ook onzerzijds is op de verwering van dit persoonlijk vrijheidsbeginsel met alle kracht aangedrongen. Niet doorrstaatsmaatregelen, maar door de veerkrachtige ontwikkeling van het persoonlijk initiatief is ons land in de 16° en 17° eeuw groot geworden en groot geweest.

Maar volgt hieruit nu, dat op stoffelijk gebied dit initiatief, en het daarmee rechtstreeks samenhangend beschikkingsrecht over geld en goed, onbegrensd moet zijn?

"V an de zijde der oud-liberalen en oud-oeconomen, neemt

Sluiten