Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Staat uw bunrmans huis in brand,

Vraagt hij om interventie,

Zeg dan: Mijn kind, ik ga naar bed,

Zie jij maar hoe je 't zelve redt.

Dat is non-interventie, kind, dat is non-interventie !"

IV.

Noodstand die voorziening eischt.

Door ons is aangetoond (zie no. 10(512) : 1°. dat bij do beoordeeling van de verhouding van de Souvereiniteit der Overheid en de Souvereiniteit in eigen kring scherp moet onderscheiden worden tusschen de geestelijke en de stoffelijke belangen; 2°. dat de volstrekte afwijzing van de Overheidsbemoeiing inzake de stoffelijke belangen van oud-liberale herkomst is; 3°. dat daarentegen onder Israël de beperking van het particuliere beschikkingsrecht over zijn goed en 't beheer daarvan zelfs zeer ver ging; en 4°. dat de afwijzing van deze Overheidsbemoeiing opkomt uit de dwaling van het individualisme, die Overheid en particulier als twee particuliere partijen tegenover elkander stelt, en uit dien hoofde bij de Overheid eerst naar haar recht, in plaats van allereerst naar haar plicht, taak en roeping vraagt.

Als een particulier persoon zich eene ingrijping in mijn beschikkingsrecht veroorlooft, vraag ik allereerst: Welk recht hebt ge daartoe? Wat is de rechtsgrond voor uw optreden? Maar bij de Overheid kan en mag ik daarnaar niet in de eerste plaats vragen, omdat particulier en Overheid niet gelijksoortig zijn, en alle uitvoering van de Overheidstaak volstrekt onmogelijk zou worden, indien de ^Overheid op elk punt voor een absoluut vrij eigendomsrecht en beschikkingsrecht uit den weg moest treden. De historie van elke goed geordende Staatsinrichting toont dan ook, dat de Overheid gedurig en op alle manier op dat absolute eigendomsrecht en beschikkingsrecht allerlei inbreuk heeft gema akt, en dat zonder die inbreuk het lands- en communaal bestuur niet ware op te bouwen.

En ten slotte hebben we er op gewezen, dat zeer zeker bevordering van het particulier initiatief het in werking houden ( van een der machtigste hefboomen voor gezonde volksontwikkeling is, maar dat zelfs dit particulier initiatief steun en ingrijpen van de Overheid noodig kan hebben, zoo dikwijls blijkt, dat het particulier initiatief der betere elementen afstuit op den onwil van de zwakkere of slechtere elementen in ditzelfde particulier initiatief.

Het volksleven is niet individualistisch. Een volk is geen

Sluiten