Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zelfs op de vergadering van de Vereeniging voor Staathuishoudkunde heeft dan ook niemand de verdediging van dit stelsel op zich genomen, noch ook eenig ander stelsel, als doeltreffend, weten te bepleiten.

Negatief viel men sterk uit, positief gaf men niets.

En dit kon niet ander».

Voorziening is hier individueel niet te vinden, zoo het wegleggen niet op 16-jarigen leeftijd begint, en zoo het weggelegde niet blijft weggelegd. Op vrijen voet nu is het een witte raaf, als iemand begint te zorgen eer hij den nood voorvoelt, en dit is op jeugdigen leeftijd bijna nimmer het geval. En ook al begon men vroeg te sparen, nauwelijks komt een incidenteele nood opzetten, of bijna ieder haalt uit nood het weggelegde geld weer weg. Wel kan men dit voorkomen door aan zeer hooge premie conditie van liggen laten van het gespaarde geld te verbinden, maar dan loopen de kosten, gelijk nu reeds in België bleek, zoo hoog, dat er een kleine 50 pCt. uit de Overheidskas bij moet, en juist naar gelang het stelsel zich uitbreidt, geraken de financiën van het Rijk in te onhoudbaarder positie.

En vandaar nu de steeds dieper zich vestigende overtuiging, dat hier een noodstand is die voorziening eischt; dat de Overheid zich bij de voorziening in dezen nood niet onttrekken kan, of ze schiet tekort in plichtsbetrachting; en dat de Overheid op haar beurt de zaak niet redden kan noch door georganiseerde armenverzorging noch premie-uitloving, en daarom wel komen moet tot het opleggen van een verplichting.

V.

Op te leggen verplichting.

Huur bij de rijschool voor een jaar een rijpaard. Wat kost u dit ? Of liever, uit welke bestanddeelen bestaat dan de huurprijs, dien ge te betalen hebt? En dan luidt 't antwoord: Uit drieërlei. Ten eerste uit een evenredig deel van wat 't paard bij koop en aan dressuur gekost heeft. Ten tweede uit de kosten van onderhoud (stalling, voeding, oppassing, beslag, veearts enz.) En ten derde uit een evenredig deel aan slijtage, want gaandeweg neemt ook een paard in koopwaarde af.

Maar huur nu voor een jaar een arbeider, en geef hem zóóveel, dat hij woning, kost en kleeding voor dat jaar er net van betalen kan. Zijt ge er dan van af? Natuurlijk niet, want die arbeider is wel niet als een slaaf gekocht, maar is toch even

Sluiten