Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

De wijze hoe.

Aangetoond is dan nu: 1°. dat er hij ziekte, invaliditeit en ouderdom een schreiende nood bestaat, die dringend voorziening eischt; 2°. dat er slechts één middel bestaat, om in dien nood te voorzien; 3°. dat het particulier initiatief onmachtig is, om dit middel in werking te brengen; en 4°. dat de Overheid, door het opleggen van een verplichting, hier redding mogelijk kan maken.

Maar natuurlijk, als men nu toekomt aan de vraag, wat de leste wijze is, waarop de Overheid ten deze zich van haar verplichting kwijten kan, dan staan allerlei wegen open, en zal ook hier wel het variis modis bene fit, van toepassing zijn.

Hier heeft de critiek niet alleen vrij spel, maar ook een ernstigen plicht te vervullen, en het sprak vanzelf, dat het Duitsche stelsel het eerst onder het mes ging.

Dit kon niet anders. Duitschland ging voorop, pakte de zaak het eerst aan, en miste daarbij alle voorbeeld en alle ervaring. Had de Duitsche regeering dan ook niet over zoo buitengewoon deskundige ambtenaren kunnen beschikken, dan zou ongetwijfeld de genomen proef nog veel slechter zijn uitgevallen.

Alle andere landen hebben nu 't profijt van met Duitschlands opgedane ervaring hun voordeel te kunnen doen. Duitschland moest op eigen risico beginnen.

Opposanten, en zoo ook de heer Ter Spill, deden dan ook uitnemend werk, in zooverre zij op de niet geringe leemten in het Duitsche stelsel wezen. Slechts hierin werden zij onbillijk en onrechtvaardig, dat ze met deze critiek niet opbouwden, maar slechts afbraken, én dat alle waardeering ontbrak.

Iets wat te minder te verdedigen was, daar ze alle stof voor hun critiek juist uit de zeer „oprechte" Duitsche bronnen geput hebben.

Drieërlei vooral valt onder deze critiek.

Vooreerst de omslachtigheid der administratie. Welnu, stel dan vereenvoudiging voor. Maar lees eerst eens onze regeling b. v. voor het opslaan en vervoer van gedistilleerd, en vraag u dan af, of niet bij al dergelijke regelingen juist de omslachtigheid alleen tot het juiste effect kan leiden.

Ten tweede is er teleurstelling in de uitkomst, vergeleken met de gemaakte berekeningen. De mortaliteit neemt, dank zij de hygiënische maatregelen en de betere voeding, zeer sterk af, terwijl de geboorten slechts proportioneel minderen. Die mindere mortaliteit houdt nu vooral in de eerste kinderjaren de zwakkeren in leven, en die zwakken verhoogen, opgroeiende,

Sluiten