Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

We komen hier met zooveel nadruk tegen op, omdat zich vroeg of laat nogmaals de noodzakelijkheid voor een of meer onzer mannen kan voordoen om in een Kabinet zitting te nemen, en omdat die volstrekt onmogelijk zou worden, indien men vreezen moest, ook later aan zulk een wijze van behandeling van de zijde der antirevolutionaire pers bloot te staan.

Het ligt toch in den aard der zaak, dat wie tot het opnemen van zulk een taak geroepen worden, bij het ontwerpen van hun Regeeringsprogram te rade gaan met de wenschen door de partijen, op wier steun men rekenen wil, officieel geuit.

Dit is ook in 1901 geschied.

En toen het Kabinet, dat toen optrad, en verplichte verzekering in zijn program schreef, zijn Regeeringsprogram aan de drie gecoaliseerde Kamerpartijen voorlegde, is uit den boezem van geen der Kamerpartijen tegen dit punt van het Regeeringsprogram eenig verzet vernomen.

Had nu de redactie alle deze feiten duidelijk gecommemoreerd, en alzoo op den voorgrond gesteld, dat het Kabinet niet anders dan lof verdiende, in aooverre het derwijs ernstig met de wenschen ook der antirevolutionaire partij gerekend had, en, na dit duidelfjk te hebben doen uitkomen, tijdig, d. i. zoo spoedig mogelijk na de Troonrede van 1901, haar bedenkingen in het midden gebracht, er zou niets zijn aan te merken.

Nu daarentegen heeft zij het Kabinet, dat voor een bedenkelijke stembuscrisis stond, op hoogst onbillijke wijze verzwakt.

Zij, die onzerzijds in 1905 op de meetings de positie van het Kabinet poogden te verdedigen, weten dan ook maar al te goed, wat gebruik door de tegenpartij van deze oppositie der Rotterdammer tegen het Kabinet gemaakt is.

Maar er is meer.

Stel, de slag bij de stembus was in 1905 niet verloren, en liet advies van de Rotterdammer ware door de Antirevolutionaire partij in de Kamer gevolgd, dan zou, gelijk vanzelf spreekt, het Regeeringsontwerp zijn afgestemd, en zou door haar toedoen het Kabinet tot aftreden gedwongen zijn geworden.

Zeg nu, dat ge, als er een beginsel in het spel is. zelfs uw Kabinet moet helpen afbreken, en wij weerspreken u niet.

Maar als ge vooruit kunt berekenen, dat uw oppositie, zoo men uw advies volgt, zulke verstrekkende gevolgen zal en moet hebben, oordeel zelf dan, geachte redactie, of het dan goed, of 't dan geoorloofd is, een u bevriend Kabinet, dat ge een doodelijke wonde gaat toebrengen, op zulk een tvijze te bejegenen.

Sluiten