Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zondagsscholen in den regel niet door de besturen of onderwijzers wordt vastgesteld, doch gekozen wordt uit een der vele roosters, welke jaarlijks aan de markt komen. Wanneer we over het leerplan veel zouden zeggen zou dit neerkomen op een vergelijkende critiek over deze roosters, dus ook over dien van Jachin, en daartoe achten we ons noch bevoegd, noch is ons deze taak door het bestuur opgedragen. Slechts enkele algemeene wenken willen we ten beste geven.

Een goede rooster is voor de behandeling van het O. T. zooveel waard, omdat de lijnen daarbij nog niet zoo scherp getrokken zijn als bij het Nieuwe, en de stof zooveel grooter is. Bij het N. T. zou men b.v. een Evangelie ten grondslag kunnen leggen, en de behandeling geleidelijk naar de lijn daarvan laten voortgaan. Bij het O. T. gaat het niet zoo gemakkelijk een enkel boek ter behandeling te nemen doch zal men moeten kiezen, temeer daar zelden meer dan 26 lessen per jaar aan het O. T. gewijd zullen worden. Derhalve moet er gekozen worden, en van veel belang is nu, met 't oog op 't bovengezegde, welke keuze men doet. Het zal goed zijn in de lagere klassen daarbij niet te veel sprongen te nemen, doch in niet te langen tijd de hoofdfeiten der geschiedenis des Ouden Verbonds te behandelen. Dikwerf zullen, krachtens het doel der Zondagsschool, daar kinderen zitten, die van Gods Woord weinig of niets weten, zoodat voor hen een regelmatige bespreking van deze hun onbekende geschiedenis noodzakelijk is. In de hoogere klassen doet men o. i. goed met niet altijd maar weer denzelfden geregelden verhaalgang te volgen, doch te groepeeren en uit de verschillende periodes des Ouden Verbonds enkele kenmerkende personen of gebeurtenissen naar den voorgrond te brengen en het licht scherp daarop te laten vallen. Dan lette men op hetgeen we boven zeiden over de Gereformeerde beschouwing der Schrift, en late duidelijk zien, wat God in deze menschen of dingen deed, en hoe hij den Christus daardoor voorafschaduwde of Diens komst voorbereidde. Aanbeveling kan het verdienen de behandeling van het O. en N. T. soms evenwijdig te laten loopen; daardoor zal dikwijls een verrassend licht vallen over beide gedeelten deiSchrift. Het frappante voorbeeld in dezen is, dunkt ons,

Sluiten