Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het leven van Jozef, gelegd naast dat van den Christus.

Voor Zondagsscholen op kleinere plaatsen, die niet in vele klassen verdeeld zijn, zal natuurlijk met wijsheid een keuze moeten gedaan worden tusschen de verschillende aangegeven methoden; doch ook daar kan men er rekening mede houden. In elk geval zal men reeds vroeg kunnen beginnen om in den advents- en lijdenstijd sommige teksten uit het O. T. te verklaren en ter toelichting van het N. T. aan te halen; en voor de oudste kinderen zal men goed doen eenige meerdere aandacht aan de prophetieën, den tabernakel, de psalmen enz. te wijden, gelijk we reeds opgemerkt hebben. Voor wie deze gedachten uitwerkt in zijn onderwijs.^ zal het geen moeite geven de twee lijnen: het doel der Zondagsschool, en: den eisch onzer beginselen, te laten samenvloeien in zijn methode. Immers wordt op deze wijze eerbied gekweekt voor den Bijbel, die den kinderen reeds op zeer jeugdigen leeftijd wordt voorgehouden als het Woord des Heeren; ook leeren zij deze Schrift liefhebben en uitnemend begrijpen. Door deze middelen zal een geslacht, dat dreigt van den Heere en Zijnen dienst te vervreemden, weer leeren te bukken voor Gods openbaring, en tevens den smader wat hebben te antwoorden, als deze door gebrek aan Schriftkennis de verhalen des O. T. in een bespottelijk daglicht tracht te stellen, of waarheden als^die der schepping, welke de behandeling van het O. T. natuurlijk goed leert begrijpen, tracht te loochenen of als verouderd en dwaas te doen beschouwen. De Zondagsschool zal, in samenwerking met het andere onderwijs, uitnemende diensten doen om te verhoeden dat het opkomend geslacht verloren gaat omdat het geen kennis heeft. De behandeling van het O. T. is daarbij zoo belangrijk, omdat dit de oorsprongen beide van het natuurlijke en het geestelijke leven mededeelt, en deze te kennen noodzakelijk is voor wie beide wil begrijpen.

IV.

Na al hetgeen ik zeide zal weinig betoog noodig zijn voor onze laatste stelling, dat het eigenaardig karakter van dit gedeelte van Gods Woord eene bijzondere studie vraagt voor het leerplan en nauwkeurige voorbereiding voor elke les. Over het leerplan zwijgen we thans verder

Sluiten