Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weldra murmureerden zij opnieuw, toen zij geen water te drinken hadden, — en er ontbrak niet veel aan, of zij zouden Mozes gesteenigd hebben. Maar de steenrots werd geslagen niet de slagen, die liet harde, murmureerende volk verdiend had, — en uit de Steenrots kwam water voort, zoodat zij drinken konden en hun kinderen en hun vee (Exod. 17). — M. Gel. Zoo gaat het door al die 40 jaren henen, altoos weder opnieuw. Altoos weder bij het volk dezelfde verkeerdheid en bij den Heere altoos weder geduld en ontferming!

En nu, gedenk aan uwen eigenen levensweg, van de ure uwer ontvangenis en geboorte af. Wie heeft u verzorgd en bewaard tot op den dag van heden? Ja, onze ouders hebben voor ons gezorgd, maar — Wie gaf u uwe ouders'? en wat vermochten zij zonder Hem'? — Hij heeft Zijnen driemaal heiligen Naam op u gelegd in den Doop, u beloofd en verzegeld, dat Hij als Vader voor u zorgen wilde, voor lichaam en ziel, dat Hij uw Heiland wilde zijn en u verlossen van al uwe zonden, en dat Hij u heiligen wilde, u deelachtig maken al de weldaden, die Christus voor u verworven heeft. En — heeft Hij niet woord en trouwe gehouden'? is Hij u niet nagegaan op al uwe wegen? heeft niet Zijn oog op u gerust'? ook dan, wanneer gij uwe eigene, uwe verkeerde wegen gegaan zijt? Was Hij niet achter u henen, om u terug te brengen? Heeft Hij niet Zijne genade aan u verheerlijkt, waar Hij u verloste uit het diensthuis der zonde en des duivels, van het harde juk der Wet, en u schonk vergeving der zonden en het eeuwige leven'?

Weliswaar, gelijk reeds door mij gezegd is, — juist omdat Hij onze God wil zijn, omdat Hij een beter, hemelsch vaderland voor ons bereid heeft, — omdat Hij wil, dat wij daar boven bij Hem waarlijk gelukkig zijn en in eeuwige zaligheid Hem loven en prijzen,

Sluiten