Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal gezegd worden: die en die is daarin geboren; en de Allerhoogste Zelf zal ze bevestigen. Ue Heere zal ze rekenen in het opschrijven der volken, zeggende: Deze is aldaar geboren. Sela. En de zangers, gelijk de speellieden, mitsgaders al Mijne fonteinen, zullen binnen u zijn.

Psalm 89 : 1.

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên, Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên. Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; Zoo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, Zoo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.

Ue Psalm, dien wij samen gelezen hebben, draagt het opschrift: „Een Psalm, een lied voor de kinderen van Korach". Reeds door dit opschrift wordt ons, gelijk in den ganschen Psalm, de vrije genade en ontferming Gods betuigd. Iinmers de kinderen van Korach hebben volstrekt geen roem, — zij zijn kinderen van rebellen, van opstandelingen. Korach was het, die in de woestijn onder de kinderen Israëls zich tegen Aiirori, den priester des Heereri, verhief en zeide: „Wat wil deze'? Wij allen, deze gansche vergadering is den Heere heilig!" Hij verwierp daarmede Christus, den Hoogepriester Gods, van Wien Aaron een voorbeeld was, en werd met allen, die hem aanhingen, door het vuur des Heeren verteerd. En toch,— uit de nakomelingen van dezen Korach heeft de Heere Zich een overblijfsel uitverkoren en behouden, dat Hem kent, — zulken, die van zich zelf niets weten, dan dat zij nakomelingen van rebellen en niets dan rebellen in zich zelf zijn; dat zij in zich zelf onrein en onheilig zijn, maar ziet, als zoodanigen hebben zij genade gevonden in de oogen des Heeren, en zoo roemen zij alleen in Hem, Die Zich der verlorenen ontfermt. Daarom waren deze

Sluiten