Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voortkomen zou, Hetwelk den Heere een huis bouwen zoude, en Welks Koninkrijk in eeuwigheid blijven zou. In den tempel openbaarde Zich de Heere; daar vond het volk verzoening in het bloed der offeranden, die alle schaduwen en voorbeelden waren van het offer van Jezus Christus, van het Lam, Dat gekend is van voor de grondlegging der wereld, en in deze laatste tijden geopenbaard is om onzentwil. Op zich zelve beschouwd waren de bergen Zion en Moria niet heilig. Heilig waren zij, omdat God ze verkoren had tot Zijne woonplaats, omdat Hij ze Zich afgezonderd had tot verheerlijking van Zijnen Naam. Zoo waren zij een teeken, eene zichtbare uitdrukking van het voornemen Zijner Genade, van Zijn Welbehagen in Christus Jezus, van het eeuwig Verbond met Zijnen Gezalfden. Dat is de grond, op welken de gemeente Gods gebouwd is, en deze grond blijft, al is het, dat de bergen Zion en Moria voor ons vergaan zijn. De eeuwige verkiezing Gods vóór de tijden der wereld, •— de beloften, die God'gegeven heeft van het paradijs af aan, — wat Hij gesproken en gedaan heeft in Christus Jezus, — de verzoening, die Christus heeft aangebracht, — Zijne opstanding en hemelvaart, Zijn zitten ter Rechterhand des Vaders, — dat zijn de heilige bergen, die nimmer wankelen of wijken, wanneer alle andere bergen en heuvelen nederstorten,— gelijk de Heere het aan Zijn volk heeft toegezegd, Jes. 54 : 10: „Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen, maar Mijne goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw Ontfermer".

O, wel ons, mijne geliefden, op dezen grond! Weliswaar, de mensch, zooals hij van nature is, zoekt en wil eenen anderen grond. Hij zoekt zijn heil, zijne zaligheid in zijne werken, in zijnen godsdienst, in zijn geloof, in hetgeen de menschen zeggen en leeren, —

Sluiten