Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen houd ik mij". Want ons hart wordt gereinigd door het geloof, otn ons op den Heere alleen te verlaten, ons aan Hem toe te vertrouwen met lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid. Met Hem alzoo vereenigd, Hem ingeplant, zijn wij levende leden aan Hem, Die het Hoofd is, levende leden Zijner gemeente, niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenooten Gods, „gebouwd op het fundament der Apostelen en Profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen; op welken bet geheele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den lleere, op welken ook gij mede gebouwd wordt tot eene woonstede Gods in den Geest." — Daarom lezen wij ook in onzen Psalm, vs. 5 en 6: „En van Zion zal gezegd worden: die en die is daarin geboren— Dat had men niet gedacht, dat ook die en die nog tot het geloof zoude komen, — dat ook die en die nog den Heere de eere zou geven en Zijnen Naam aanroepen; — „en de Allerhoogste Zelf " — Jezus Christus, Wien alle macht gegeven is in hemel en op aarde — „zal hen bevestigen— tegen alle beschuldigingen en alle aanvechtingen van den Satan en de wereld en het eigen zwakke hart. „De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende: deze is aldaar geboren. Sela". Gelijk onze gemeente een gemeenteboek heeft, waarin alle leden der gemeente met name zijn opgeschreven, zoo heeft ook de Heere in den hemel Zijn boek, het boek des levens, waarin de volken, Zijne uitverkorenen uit alle volkeren, met name zijn opgeschreven. Hij Zelf schrijft de namen daarin door Zijnen vinger, Zijnen Geest, met Zijn eigen bloed, en niemand kan daaraan iets veranderen. Het is alleen Zijn eeuwig Welbehagen, dat Hij heeft gehad vóór de tijden, — Zijn Voornemen, dat Hij in den tijd ten uitvoer brengt.

Sluiten