Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zoudt gij nu gaarne weten, of uw naam ook in dit boek staat opgeschreven? Wie zal het u zeggen'? Menschen kunnen het u niet zeggen, — ook uw vader en uw moeder niet, ook geen vriend, ook uw eigen hart, uw verstand en gevoel niet. Integendeel, gij moet uzelven aanklagen en kunt niet anders denken dan: „Met mij is het uit, ik ben verloren! hoe zou God mij liefhebben, daar ik zulk een verkeerd en goddeloos menschenkind ben'?" Maar gij , hoor des Heeren Woord: „Op dezen zal Ik zien, op den arme en verslagene van geest, en die voor Mijn Woord beeft" (Jes. Gij vs. 2). Roep Hem aan in uwe verlorenheid, en de Zoon spreekt tot den Vader: „Mijn Vader! laat dezen niet in 't verderf nederdalen, Ik heb verzoening voor hem gevonden!" — en de stem wordt gehoord in den hemel: „Deze is in Zion geboren!" — alle engelen juichen, en ook het arme kind op aarde, zooeven riog gansch troosteloos en versaagd, juicht en prijst den Naam des Heeren. De Geest verzegelt het aan het hart: ik ben met lichaam en ziel, in leven en sterven, niet mijn eigendom, maar het eigendom van Jezus Christus. Hij heeft mij gekocht met Zijn dierbaar bloed, Hij heeft mij verlost uit alle geweld des duivels, in Hem staat mijne roeping en verkiezing vast, Hij zal mij bewaren. „Sela„Immers is mijne ziel stil tot God. Van Hem is mijn heil. Immers is Hij mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn hoog Vertrek".

Dewijl onze God zulk een God is, daarom kan ook des Heeren lof nooit verstommen, zooals de Psalm zegt, vs. 7: „En de zangers, gelijk de speellieden, mitsgaders al Mijne fonteinen, zullen binnen u zijn". — Alle levende leden der gemeente van Jezus Christus zijn zangers, en geboren om eeuwig te zingen, — zij zingen allen één lied , het lied van Mozes en het Lam, — het is een oud lied en toch altoos weder nieuw. Van

Sluiten