Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(85)

regtbank gedaagd is, in veiligheid terug is, wensch ik bedaard en uitvoerig met hem te spreken, hetgeen ook al door mijne ziekte verhinderd is.

//Het zijn intusschen veruitziende tijden voor Gods kerke; donkere wolken pakken zich samen, maar uit dat donker zal zeker licht te voorschijn komen, zoodra het den vrijmachtigen Koning der koningen believen zal, eene ruime bedeeling van Zijn H. Geest over zijn arm en ellendig volk uit te storten en veler smakeloosheid voor de fundamenteele waarheden, waarvoor onze Vaderen alles veil hadden, vervangen zal zijn met een geest des onderscheids om de geesten te beproeven, of zij uit God zijn.

//Dan zullen ook vele vromen niet zoo gehegt blijven aan het steenen gebouw, al hoort men daar weinig of niet, waarbij de ziele leven kan.

//Maar ik kan niet uitweiden.

//Het Classicaal Bestuur heeft mij ook reeds weder moeite aangedaan en noemt mij in eenen uitvoerigen brief, iemand, die bij zijne intrede al toonde, dat hij bezield was met eene rampzalige scheurziekte en zucht tot onruststoken. Tot dusver is het er bij gebleven, maar de minste overtreding zal ook schorsing ten gevolge hebben.

//De Heere schenkt mij tot nu toe veel van Zijnen Vrijmoedigmakenden Geest en zegent de prediking aan veler harten, tot troost en moedgeving van Gods kinderen, die wijd en zijd van elders komen."

Zooals de lezer bemerkt, verplaatst ons dit interessante #

10 October 1834 te Ulrum gehouden, dezen genoemd had een verdrukten leeraar en zijne afzetting strijdig met Gods woord, ook omdat hij gezegd had, dat de kerkelijke reglementen en verordeningen, voorkomende in eene groote portefeuille, mede strijdig waren met Gods woord, en dat hij de toehoorders gewaarschuwd had tegen derzelver opvolging. Men zag hierin eene overtreding van art. 202 Wetboek van Strafrecht. Zie hierover o. a.: H. P. Scholte , Laatste Getuigenis tegen de liefdelooze handelingen van het zoogenaamd Hervormd Kerkbestuur enz. 's-Gravenhage 1835 ; Van Velzen , Gedenkschrift der Christelijke Gereformeerde kerk, Kampen 1884.

Sluiten