Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(97)

chures van reformatorisch gezinde tijdgenooten en herdrukken van godsdienstige verhandelingen van oude getrouwe leeraars.

IV. De Piioponent Budding bbeokpen.

Onder de vrienden stond de heer Den Ouden bekend als een //veranderd'1 man, thuis bij //het volk en vol ijver, om de kerke Gods als «middel in s Heeren hand ') te helpen voorzien van /'mannen naar Gods harte . *) Deze Amsterdamsche uitgever deed ook zaken te Middelburg. 2) Als hij in de stad kwam, zou hij niet gaarne zijne vrienden op den hoek van het Reigerstraatje overslaan.

Dan kwamen ook allicht //baas Willbm" aanloopen 3) en anderen van de kennissen.

Samen spraken zij dan in eensgezindheid over de kerkelijke gebeurtenissen dier dagen. Onwillekeurig kwam het gesprek op den nog lang niet vergeten //trouwen" prediker Van Rhee é); de overgang van den predikant op zijne vroegere gemeente Biggekerke was spoedig gemaakt, en weldra was het gezelschap druk aan het praten over de vacature aldaar en het beroepingswerk.

Enkele namen werden vervolgens door den Amsterdamschen uitgever genoemd, onder welke vooral de naam van Huibert Jacobüs Budding 5), //dien hij had leeren kennen als iemand,

') Zie brief van J. H. den Ouden te Amsterdam aan M. Noels (18 September 1834).

•ij O. a. met den boekhandelaar van Benthem en ook met Hendrikse , boekhandelaar in de Lange Noordstraat L n°. 132.

3) Zie brief van J. H. den Ouden te Amsterdam aan M. Noels (18 September 1834).

<) Lang niet vergeten, want nu en dan kreeg de dominee te Veen van dezen en genen Walcherschen vriend bezoek. Zie brief van Ds. J. van Rbee aan M. Noels (28 November 1834).

s) Huibebt Jacobus Budding — hij schrijft zooals uit 's mans brieven blijkt eerst zijn naam zonder h, later voegde hij deze letter er bij, op gezag van zijn geleerden bloedverwant D. Buddingh, die daarin eene afkorting van het woord heer zag — werd 19 Januari 1810 te Rhenen geboren, studeerde van 26 Juli 1828 tot Mei 1834 te Utrecht, en was sinds 8 Augustus 1834 candi-

Sluiten