Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(113)

Er werden openbare bedestonden ') door hem gehouden, //niet zonder kennelijken zegen voor 's Heeren volk" 3), met het doel om te protesteeren tegen '/vervolging en verdrukking". s) Nu begon hem ook het zingen der gezangen te zwaar te vallen. Weldra bleven ze achterwege, eerst bij de bidstonden, later ook bij den gewonen dienst. *) Op 13 December 1835 werd door D'. Budding na afloop van den morgendienst een gezangboek van den kansel genomen en uit de kerk gebracht.

Het Classicaal Bestuur had reeds in November besloten om eens naar Budding te informeeren en zag zich in Maart 1836 in de onaangename verplichting gebracht, om D8. Budding over zijn '/verkeerd gedrag" ö) ter verantwoording te roepen.

') De eerste bedestond werd gehouden op Zondagavond 15 November 1835 , 's daags vóórdat Scholte in appèl van twee vonnissen zijne pleitrede uitsprak voor de rechtbank van eersten aanleg te Middelburg. Ze werden sedert 22 November eiken Dinsdagavond voortgezet, den geheelen winter lang. Zie hierover Aktenboek Biggekerke (VI) 1832—1876. Voorts Handelingen en Voorvallen betrekkelijk op de Gemeente onzes Heeren en Zaligmakers Jezu Christi, die vergaderd wordt te Bêkerke c. a. beginnende van het jaar onzes Heeren 1836.

2) Zie bovengenoemde Handelingen en Voorvallen.

3) Zie bovengenoemde Handelingen en Voorvallen.

4) Zie Aktenboek Biggekerke (VI) 1832—1876. Voorts bovengenoemde Handelingen en Voorvallen.

®) In de vergadering van 25 November 1835 wordt ter tafel gebracht, ndat de predikant van Bêkerke, Ds. Budding, op Zondagavond 15 November jl. een afzonderlijk Biduur met zijne gemeente zou gehouden hebben , om Gods zegen af te bidden over de zaak van den zooveel geruchtmakenden afgezetten predikant Scholte ... en is besloten , dat de leden zich deswegens zouden informeeren". Zie verder Notulen van 30 Maart 1836 :

„De vergadering, tot haar leedwezen , meer dan bij geruchten , en wel van zeer nabij, bekend zijnde met het verkeerd gedrag van Ds. H. J. Budding , predikant te Bêkerke, in zooverre deze zich openlijk tegen de kerkelijke reglementen en verordeningen blijft verzetten, inzonderheid wat de verordening omtrent het zingen der Evangelische gezangen betreft, heeft gemeend zich die zaak te moeten aantrekken eu besloten , voornoemden Ds. Budding schriftelijk aftevragen , wat hiervan zij, ten einde daarop binnen 14 dagen door hem geantwoord worde ; zijnde daarop eene zoodanige aanschrijving door den Praesis geconcipieerd en gearresteerd, die kopyelijk aan Ds. Budding zal gezonden , en voorts in het archief zal gedeponeerd worden."

Sluiten