Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(115)

hij eene wettige roeping wenschte af te wachten, eer hij met de Bediening des Woords zou voortgaan, om zich dan opnieuw aan de Opzieners, die aan de aloude belijdenis vasthielden, te verbinden.

Drie ouderlingen — Job Wisse, Pieteii Wijnand en Jan Jansse van Sparuentak — en een van de vier diakenen, Jacobus Konraad, toonden zich bereid Budding te volgen.

Eenige dagen later was de pastorie verlaten en de dominee naar Middelburg vertrokken, 't Provinciaal Kerkbestuur van Zeeland verklaarde Budding //vervallen van al de rechten en voorrechten, uit zijne admissie tot de Heilige Dienst in de Hervormde of Gereformeerde Kerk voortvloeiende en aan het leeraarsambt in de gemelde kerk verbonden" 1).

VIII. Aangesloten bij //de Gfmeente Jesu Christi .

Op "Vrijdag, den 8 April 1836, 's morgens te vier uren, dus voor dag en dauw, zat de vroegere predikant van Biggegekerke beneden in de spaarzaam verlichte kajuit van de Middelburgsche boot, de prinses Marianne, die gereed lag voor Rotterdam. Zijn verblijf in Zeeland was kort geweest, maar lang genoeg, om zich vrienden te verwerven, onder welke zeer intieme. Tot op den laatsten stond was de vriendschap proefhoudend gebleken 2). Kn hier en elders.

onze oogcn toegesloten: de Propheten en onze Hoofden en de Sienders had Hij verblind. Jesaja 29 vers 10.

... De Nederlandsche Kerk was als een ander Babel geworden voor de godzaligen , die behoorden tot het huis Davids, en de inwoners van het geestelijk Jeruzalem. Ea de woorden des Propheten Jeremia 51 vers 9 en 10 wierden met nadruk van toepassing op sommige wachters op Sions muren.

Maar de Heere zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden.

Het heeft den Koning zijner Kerke behaagd, eindelijk in ontferminge neder te zien op zijn Nederlandsch Sion , het geroep zijner ellendigen, het zuchten en klagen van de stillen in den lande heeft de Heere genadig willen hooren, als hij de bedroefden om der bijeenkomsten wille, naar zijne belofte Zephanja 3 vers 18 is beginnen te verzamelen."

') Zie Missive Provinciaal Kerkbestuur aan Ds. H. J. Budding.

2; Zie Brief van Ds. Budding aan Noeis (16 April 1836).

Archief 1906 3

Sluiten