Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(121)

Ernst Moorhoff *), een man van bijzondere gaven, als geknipt voor octavist 3), de behoeftige Carel Christiaan Reinieu uit de Brakstraat, en eindelijk zijn er nog de bakkers Johannes Post van het Wagenplein en Pieter Lankester uit Vere 3) en de manufacturier en koopman Johannes Antonie Sifbrecht uit de Krommeweele.

Deze allen zijn hier eendrachtig bijeen.

Bijeen, '/op onderlinge begeerte en verzoek" i).

') Moorhoff was als tuinman bij de Schorers goed gezien. Twintig jaren lang was hij als tuinbaas op „Toorenvliedt" werkzaam geweest, waarvan de laatste zes jaren bij jhr. Johan Cornelis Schorer, den eenigen zoon van zijn vroegereu heer, toen de Afscheiding begon. Ze had Moorhoff's volle sympathie, en ook die zijner vrouw. "Weldra sloten beiden zich bij de Afscheiding aan. Ze bezochten met de vrienden de „verboden associaties". Mookhoff werd er zelfs voor beboet. Uit alles kostte den man zijne betrekking. Hij moest van de plaats af en elders brood gaan zoeken. Vóór zijn vertrek ontving hij het volgende eerediploma van zijn vroegeren heer :

Certificaat.

Ik ondergeteekende verklaar, dat ik mij ten allen tijde bereid houde, om teu aanzien van E. Moorhoff , tuinbaas in mijn dienst, de beste getuigenis af te leggen, zoowel teu opzichte van zijne bekwaamheid als vau zijn gedrag, en dat hij in die betrekking 14 jaren bij mijne ouders en 6 jaren bij mij is werkzaam geweest , en dat de reden van zijn vertrek alleenlijk daarin bestaat, dat hij zich van het kerkbestuur heeft afge. scheiden.

Middelburg, 2 Januari 1837.

(w. g.) J. C. Schorer van de Souburgen.

Zie J. Verhagen, Geschiedenis der Christelijke Gereformeerde kerk in Neder/and, Kampen, G. Ph. Zalsman 1887.

2) Octavist is een „singulier begaafde" naar Art. VIII der Dordsche kerkenorde. Scholte vestigde later na Budding's vertrek, de aandacht der Goesche gemeente op dezen man. Hij zon dan voor zijne opleiding zorgen, d. w. z. hem onder zijne leiding nemen. Zie Archief Gereformeerde kerk te Goes.

3) Beiden later naar Amerika vertrokkeu.

4) Zie Aktenboek Gereformeerde kerk te Middelburg A. Notuleu 10 Maart 1836.

Eerlijk gezegd missen we hier nog enkele bekenden. Wie zou hier nl. niet

verwacht hebbeu Pieter Geelhoedt , den sleeper en bleeker van buiten de Vlissingsche poort, alsmede Budding's bijzonderen vriend Noels , den winkelier uit den houten gevel? Wie toch zou in die dageu hunne separatistische neigingen voor verdacht gehouden hebben? Naar alle waarschijnlijkheid zijn beiden ver-

Sluiten