Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(123)

Hiermede had de inleider zijne taak volbracht. Na onderling overleg wordt nu besloten, dat men wachten zal op de afscheiding van Budding , om zich alsdan door dien //wettigen en verordenden leeraar" overeenkomstig de Dordsche leerregels //te laten vormen tot eene gemeente".

Voorts verbindt zich ieder der aanwezigen tot eene jaar lij ksche bijdrage bij eventueel beroep en verklaart zich tevens bereid zich te onderwerpen aan de tucht //volgens Gods woord en de formulieren der ware Gereformeerde kerke Christi", alsmede tot de onderteekening van een en ander met zijn naam. Tot ouderlingen worden voorloopig gekozen Marinus Goossen en Johannes Minderhout; als //scriba" zal fungeeren Coiinelis van Assendelft. Hierop wordt de vergadering l) door eerstgenoemde //met eene treffende en doelmatige dankzegginge" gesloten.

Op de volgende bijeenkomst 2) waren zes en veertig personen, zoowel mannen als vrouwen, tegenwoordig, die allen als sympatliiseerende met de Afscheiding, diensvolgens hunne handteekeningen zetten.

In den loop der maand werd al het mogelijke gedaan, om de Afscheiding binnen en buiten Middelburg te bevorderen. 3)

weg dan ook beroepbaar worden bij diegenen, die in leer en leven getrouw wensehen te zijn, om dan alzoo tot ons weder te keeren en de gemeentens te ordenen en in te zegenen". Zie Notulen 10 Maart 1836.

') In de Notulen vermeld als „eerste bijeenkomst van de afgescheiden leden en toegekeerden tot de ware Gereformeerde kerke Christi en Belijdenisse overeenkomstig onze Dordsche regels, met die van onderscheidene steden of dorpen in deze Provincie Zeeland".

2) Wegens het vergevorderd uur „inzonderheid voor de leden, die nog naar elders moesten vertrekken", werd de onderteekening uitgesteld tot deze bijeenkomst op Woensdag 16 Maart 1836. Buiten de Middelburgers waren nog tegenwoordig, behalve E. Moorhoff en vrouw, Pieter Lankester van Vere, Jan Mondeel van Nieuvvland, alsmede Van den Berge en vrouw van Oostkapelle. Twee der aanwezigen teekenden als analphabeten met een X.

3) Er werden o. a. lijsten ter teekening neergelegd bij Van Assendelft. Daar kon men ook inlichtingeu bekomen , alsmede af'scheidiugsl'ormulieren en wel des

Sluiten