Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(124)

Voorloopig werd s Maandags vergaderd, later ook 's Zondags ') en wel bij Van Assendelft op den Wal, in welke samenkomsten Brombacher op verzoek 2) voorging.

X. De Afscheiding te Biggekerke.

Inmiddels was ook te Biggekerke na Budding's vertrek de Afscheiding begonnen. Op Woensdag 27 April vergaderde

Donderdags, zeker ook met het oog op de vrienden van buiten. Zulk een afscheidingsformulier luidde als volgt:

„Aan het Bestuur van het Hervormde Kerkgenootschap te

De ondergeteekende geeft aan Ulieden vrijwillig en d u i d e 1 ij k te kennen , dat hij, volgens artikel 32 der Christelijke Gereformeerde Geloofsbelijdenis verwerpt alle menschel ij ke vonden en alle wetten, ingevoerd om God te dienen en door dezelve de conseientiën te binden en te dwingen, in - wat maniere het ook moge zijn; en daarom ook Uw bestuur, vonden, wetten, sedert 1816, buiten toestemming der Gereformeerde kerk ingevoerd; dat hij zich, volgens artikelen 28 en 29 van voornoemde geloofsbelijdenis, van Uw kerkgenootschap afscheidt en zich vereenigt met de Gemeente , welke in leer, tucht en dienst vasthoudt aan de Formulieren van Eenigheid der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, de Geloofsbelijdenis, Catechismus en Leerregels der Synode, gehouden te Dordrecht in 1618 en 1619 ; wenschende met die Gemeente den hals te buigen onder het juk Jesu Giikisti, het eenige Hoofd zijner uitverkorene Gemeente.

Zeggende hiermede alle kerkelijke gemeenschap met Ulieden op, totdat Gij met mij wederkeert, tot de bovengenoemde Leer en Tucht der Kerke Christi, verlangende te dien einde, dat Gijlieden (ten gevolge vau artikel 2 van hel Algemeen Reglement van Uw Genootschap) mijn naam uit Ulieder Lidmatenboek zult uitdoen."

Uit verschillende streken en plaatsen van Zeeland o. a. uit Axel, Groede, Zierikzee , ontving de kerkeraad van Middelburg brieven om nadere inlichtingen , hoe te handelen , bijaldien men zich wilde afscheiden. Het land van Axel werd destijds (1836) bewerkt door J. P. Oggel. Te Zaamslag scheidden zich van 1836 tot 1845 , dus in negen jaren tijds, 136 personen af. De Afgescheidene gemeente aldaar werd erkend op 12 Jauuari 1844.

') Zie Notulen 12 Mei 1836. 's Zondags vergaderde men tweemaal en wel 's morgeus 10 uur en 's namiddags 3 uren.

')■ Bkomhachek uam die vereerende nitnoodiging aan, onder voorwaarde, dat hij eene schriftelijke aanstelling zou bekomen, welke hem later verstrekt is.

Sluiten