Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(129)

Ook onder Domburg was eene gemeente ontstaan. J) Deze vond een beschermer in jhr. Willem Versluys '), een vermogend landedelman, die zonder eeuigen schroom ondanks de vele waarschuwingen zijne schoone buitenplaats St. Jan ten Heere, onder den vorigen eigenaar zoo moeilijk te bezichtigen -), beschikbaar stelde voor de prediking der //oude, zuivere waarheid". Zij noemde zich '/Gereformeerde gemeente Jesu Ghristi, die vergadert te St. Jan ten Heere". In het najaar van 1838 bestond haar kerkeraad uit de volgende personen. Aduiaan Klinkk, Simo.v Wisse, Adriaa.v Cuppoolse, David Passenier, Peter de Voogt en Anthonie Provoost.

Geregeld waren daar in een of meer appartementen van het ruime heereuhuis samenkomsten gehoudeu onder leiding van zekeren oefenaar Vijgebooh 3) Keue enkele maal predikte

i) Jhr. Willem Versluis was een zoon van Martnus Emanuel Cornelis Versluys (geb. Februari 1752 te Mulst). Deze laatste, voor eene administratieve loopbaan opgeleid , kwam ten kantore van Johan Pieter van den Brande te Middelburg , om diens uitgestrekte bezittingen te helpen besturen. Op 42-jarigen leeftijd huwde deze Marinus Emanuel Cornelis de 28-jarige dochter, Maria Petronella van den Brande (overl. 1823). Tot zijn overlijden 29 Juli 1825) bewoonde hij 's winters het aanzienlijk huis door Van den Brande gebouwd in de Langedelft te Middelburg, thans het gebouw van de Provinciale Bibliotheek, en 's zomers het landgoed St. Jan ten Heere ouder Domburg. Deze prachtige buitenplaats hield hij echter streng gesloten voor vreemdelingen, zoodat het bezwaarlijk ging , daar een kijkje te nemen.

'-) Zie daarover het verhaal van een reistochtje van prof. W. A. Ackersdijk , medegedeeld in Be Vriend des Vaderlands; F. Nagtglas , Levensberichten van Zeeuwen.

In 1780 behoorde het landgoed, welks oorsprong van oude tijden dagteekent, aan bovengenoemden Johan Pieter van den Brande ; vervolgens ging het over op diens dochter Maria Petronella van den Brande, gehuwd met M. E. C. Versluys, wiens zoon Jhr. Wtllem Versluys tot zijn dood eigenaar is geweest. Op Woensdag 26 Januari 1876 werd tot openbaren verkoop overgegaan. Het buiten, bestaande uit heerenhuis, koetshuis, oranjerie, tuinmanswoning , fraai aangelegd bosch en. tuin met waterpartijen , hertenhuis en hertenkamp , benevens de hofstede met bouw- en weilanden, ter gezamenlijke grootte van 72.2728 H A. werd toen ten overstaan van notaris L. L. Woutersen in het Schuttershof te Middelburg publiek geveild*

3) Johan Willem Vijgeboom , tuinman van beroep, was reeds een veer-

Sluiten