Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(133)

maal in Zuid-Beveland en wel onder 's-Heer-Arendskerke op eene boerenhoeve. x) Eene week later trad hij op te Borssele. Hier werd 's morgens de kerkeraad bevestigd van de gecombineerde gemeenten Borssele, Heinkenszand en 's-Heerenhoek, nl. J. v. d. Luister en J. Pijke als ouderlingen en B. G. van Loom als diaken. Deze laatste was deurwaarder. 2) Den volgenden Zondag preekte Budding te Oudelande in de schuur 8) van Stoffel de Mol. Daar ter plaatse, in de open lucht, werd bij die gelegenheid de kerkeraad van Goes bevestigd, welke 's Woensdagsavonds te voren ten huize van den smid Martinds Bobijn in de Nieuwstraat onder leiding van Budding door de Goesche Afgescheidene gemeente was gekozen. En wel als ouderlingen Benjamin Bemijnse (71 j.), Hendrik Zwieter, spekslager in de Langevorststraat (64 j.), alsmede Martjnus Bobijn, smidsbaas in de Nieuwstraat (63 j.); als diakenen Pieter Geense, boomkweeker (59 j.), Laurus Laurusse, huurkoetsier (49 j ), Johannes Fredeeik Anrooy, boekbinder (39 j ), en Johannes Hoogesteger, schildersknecht (30 j.) «).

Zoo had dan mede door Budding's ijver de Afscheiding vasten voet gekregen op het grootste der Zeeuwsche eilanden. Binnen een groot half jaar telde men op Zuid-Beveland een zevenhonderd Afgescheidenen.

XIII. Molestatie te Middelburg.

Op denzelfden Zondag, dat Budding predikte op de hoeve

') Budding predikte dien dag driemaal, 's Morgens bevestigde hij den kerkeraad der Afgescheidene gemeente te Nieuwdorp : Chr. Steketee en P. van Westen als ouderlingen en W. de Jager en W. Dekker , als diakenen.

") Zie h. o. Iets betreffende de geschiedenis der Christelijke Gereformeerde gemeente te Goes door Filoclezius , Goes 1886.

3) De predikers der Afscheiding waren in 't minst niet verwend. Sinds de kerken voor hen gesloten waren, predikten zij veelal in woningen, pakhuizen, stallen en schuren, somtijds onder den blooten hemel als de hagepreekers uit den Geuzentijd.

4) Zie Archief Gereformeerde kerk te Goes.

Sluiten