Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(139)

eene week na Sint-Nieolaas had zien verkoopen l) — de crediteuren hadden geweigerd de //aangeboden schikking" te aanvaarden — een langen brief, doch zonder troost.

Zoo toch schreef de ingezonken held — een Elia onder den jeneverboom: //Terwijl gij misschien ondervindt, dat de uitgestelde hope het harte krenkt" — zijn vriend had een verzoekschrift ingediend bij 'L. M. den Koning, om in het bezit gesteld te mogen worden van eene aanzienlijke nalatenschap hem rechtens toekomende, naar hij meende, doch sinds nog niets daarvan vernomen — '/zit ik zonder eenige bepaalde hope, geene uitkomst ziende, werkeloos, stil, onverschillig, nu eens wat opgebeurd, dan weder bezwaard. Wel is waar, ben ik te huis bij mijnen vader, maar dat heeft ook grootelijks zijne bezwaren en het lot der huurlingen mijns vaders — Budding bedoelt hier de knechts in de brouwerij — komt mij dikwijls benijdenswaardig voor."

En na geïnformeerd te hebben naar den toestand van zijne gevangen vrienden, Wijnand en Wisse, die hij ook laat groeten , zegt hij verder:

//Het schijnt, of ze vooralsnog geene begeerte hebben, om mij hun lot te doen deelen. Meermalen heb ik er naar verlangd, vooral omdat ik anders vreesde, dat het met de scheiding eene afgesneden zaak zou worden; gelijk ik nu inderdaad vooreerst ten minste niet anders verwacht. ' (3 Januari 1837.)

bank van Koophandel alhier , ile bewijzen hunner schuldvordering over te brengen. Middetbnrg , 15 September 1836.

(w. g.) C. J. van Waterschoot van dee Gracht." i) Keil 14den December 1836 werd door notaris Stuart Makken , na bekomen authorisatie , verkocht het huis A no. 88, genaamd de M o r i n n e , en wel voor de som van 2400 gulden. Zie Naamlijst der ondertrouwde, geborene en overleden personen enz. benevens van openbaar verkochte huizen en landerijen enz. binnen de stad Middelburg en derzelver ambachten 1836. Zie ook advertentie Middelburgsche Courant van Donderdag 8 December 1836.

Later woonde Noels in de Wagenaarstraat over de Bree, en op het laatst van zijn leven op den Kinderdijk, in het gebouw waar de Afgescheidenen hunne bijeenkomsten hielden (destijds P 103), waar hij 26 Juli 1841 op 42-jarigen

Sluiten